วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอังคาร  ที่  ๑๓  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๒

 

วันนี้  เวลา  ๐๘.๕๙   น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี                            เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า สถาบันการอาชีวศึกษา   เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี    ซึ่งมุ่งเน้นให้บัณฑิตได้ประกอบอาชีพการงานเป็นบุคลากรในสายปฏิบัติการ  บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน
การอาชีวศึกษา   จึงจำเป็นต้องมีคุณสมบัติพร้อมใน  ๓  ด้าน  ด้านหนึ่ง  ได้แก่ความรู้ความสามารถ  คือมีความรู้             ในทฤษฎีและเทคโนโลยีเฉพาะทางอย่างเป็นระบบ   ทั้งสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะกับงานแต่ละอย่าง                 แต่ละกรณีได้  อีกด้านหนึ่ง   ได้แก่ทักษะความชำนาญ   อันสร้างสมขึ้นจากการฝึกหัดปฏิบัติอยู่เสมอ   ไม่ว่าจะเป็นทักษะในการคิดวิเคราะห์   หรือทักษะในวิชาชีพที่ได้เล่าเรียนมา  อีกด้านหนึ่งซึ่งสำคัญที่สุด  ได้แก่คุณธรรม                  อันจะเป็นเครื่องประคับประคองคุ้มกัน   ให้แต่ละคนนำความรู้ความสามารถและทักษะความชำนาญที่มีอยู่   ไปใช้ปฏิบัติการทุกอย่างให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แท้   ไม่เป็นโทษเป็นภัยทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม  หากบัณฑิตทุกคนหมั่นสร้างสมอบรมคุณสมบัติทั้ง  ๓  ด้านให้ถึงพร้อม   และให้เพิ่มพูนขึ้นอยู่เสมอแล้ว   แต่ละคนก็จะเป็นบุคลากร            ที่มีคุณค่าทั้งของหน่วยงานและของชาติ   เป็นผู้สามารถสร้างสรรค์ความดีความเจริญให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมือง    สมกับที่ได้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตอย่างเต็มภาคภูมิ

เวลา  ๑๔.๕๘   น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนิน             แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงละครแห่งชาติ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า งานเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งบัณฑิตของสถาบันแห่งนี้จะได้รับภาระหน้าที่ต่อไปนั้น เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติในประการสำคัญ  ๔  อย่าง คือการสืบทอด  อนุรักษ์   สร้างสรรค์   และพัฒนา    การสืบทอด ได้แก่การรับช่วงปฏิบัติต่อ ทั้งจากครูผู้สอน จากโบราณาจารย์   และจากบรรพชน  ผู้ได้สร้างสรรค์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย การอนุรักษ์ ได้แก่การรักษาไว้ให้คงเดิม   ให้เป็นแบบแผนอันดีงามถูกต้อง   ตามที่ได้สร้างสมและสืบทอดกันมายาวนาน  จนเป็นรากฐานสำคัญของสังคมและประเทศชาติ    การสร้างสรรค์   ได้แก่การสร้างสิ่งใหม่ ๆ  เพิ่มเติมขึ้นจากสิ่งดี ๆ  ที่มีอยู่แล้ว   เพื่อให้บังเกิดความหลากหลาย   และไม่หยุดนิ่ง  ส่วนการพัฒนา ได้แก่การปรับปรุงสิ่งดี ๆ  ที่มีอยู่แล้วให้ยิ่งดีขึ้น เจริญก้าวหน้าขึ้น และเหมาะกับกาลสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป  จึงขอให้บัณฑิตทุกคนทำความเข้าใจภาระหน้าที่ของตนให้กระจ่างชัด   แล้วตั้งใจพยายามสืบทอด อนุรักษ์ สร้างสรรค์ และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมทุกแขนงของชาติ ให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคง                 และเจริญงอกงามยิ่ง ๆ  ขึ้นสืบไป

 

 

/เวลา ๑๗.๔๘ น. …..

 

 

 

 

– ๒ –

 

เวลา  ๑๗.๔๘  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทาน                       น้ำหลวงอาบศพและพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายพิมลศักดิ์  สุวรรณทัต ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว., ภ.ป.ร.๓                          ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้ ทรงวางพวงมาลาหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพวงมาลาส่วนพระองค์ด้วย

เวลา  ๑๔.๑๕  น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี            สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒                           ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๓๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี  พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค  ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านในหุบ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร