วันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๕.๓๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมื่อเสด็จพระราชดาเนินถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๗ นายวิชวุทย์ จินโต
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะข้าราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น นายทหารราชองครักษ์ กราบถวายรายงาน ต่อจากนั้น พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ ๔
กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นแท่นทรงรับ
การถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินี ทรงพระดาเนินผ่านข้าราชการ และประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ไปยังรถยนต์
พระที่นั่ง จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เวลา ๑๘.๑๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดาเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อาเภอเมือง
สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทาน ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิชาเอกธุรกิจการบิน
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วย
เวลา ๐๘.๕๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เป็นวันที่ ๒
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๒.๐๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เป็นวันที่ ๒