วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔
เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๑๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทอดพระเนตรวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงศึกษาในเครือรัฐออสเตรเลีย ณ ทาเนียบเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจาประเทศไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เมื่อเสด็จพระราชดาเนินถึงทาเนียบเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจาประเทศไทย นายแอลลัน เจมส์ มักคินนัน เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจาประเทศไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
การทูต และเจ้าหน้าที่ประจาสถานเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจาประเทศไทย และคู่สมรส เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น เสด็จเข้าห้องประทับรับรอง ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย ในสมุดที่ระลึก แล้วเสด็จพระราชดาเนินไปยังห้องพิธี เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจาประเทศไทย กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และเชิญชวนแขกผู้มีเกียรติดื่มถวายพระพรแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ต่อจากนั้น เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจาประเทศไทย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก และกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงศึกษาในเครือรัฐออสเตรเลีย พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรวีดิทัศน์สารคดี เฉลิมพระเกียรติ และกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดาเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการภาพถ่าย “การเสด็จ พระราชดาเนินเยือนเครือรัฐออสเตรเลียของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อปี ๒๕๐๕ และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเครือรัฐออสเตรเลีย” ตามลาดับ สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดาเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับ
วีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงศึกษาในเครือรัฐออสเตรเลีย ดาเนินการจัดทาโดยสถานเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจาประเทศไทย มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงศึกษาระดับเตรียมทหาร ณ คิงส์สกูล เขตพารามัตตา นครซิดนีย์ และวิทยาลัยการทหารชั้นสูง ที่วิทยาลัยการทหารดันทรูน กรุงแคนเบอร์รา โดยนาเสนอภาพเหตุการณ์ในขณะนั้น และบทสัมภาษณ์พระสหายร่วมชั้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งในเวลาต่อมา พระสหายร่วมชั้นหลายคน ได้เป็นผู้มีบทบาทสาคัญในกองทัพและรัฐบาลออสเตรเลีย
ประเทศไทยและเครือรัฐออสเตรเลีย มีความสัมพันธ์ที่ดีและใกล้ชิดตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๔๙๕ ซึ่งจะครบ ๖๙ ปี ในปี ๒๕๖๔ โดยมีความร่วมมือครอบคลุมเกือบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการทูต การทหาร การค้า การลงทุน และความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน มีการแลกเปลี่ยน การเยือนของบุคคลระดับสูงระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง โดยประเทศไทยมีบทบาทสาคัญ และเป็นพันธมิตรที่สาคัญของเครือรัฐออสเตรเลียในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมาโดยตลอด นอกจากนี้ ยังมีความสัมพันธ์อันดีในเชิงประวัติศาสตร์
/จากการที่ …..
– ๒ –
จากการที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดารงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเข้าศึกษาวิชาการทหารตามที่ทรงตั้งพระราชหฤทัย ณ เครือรัฐออสเตรเลีย โดยทรงเข้ารับการศึกษาระดับเตรียมทหาร ที่คิงส์สกูล เขตพารามัตตา นครซิดนีย์ เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๑๓ จากนั้น ทรงเข้าศึกษาในวิทยาลัยการทหารชั้นสูง ที่วิทยาลัยการทหารดันทรูน กรุงแคนเบอร์รา เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๑๕ และทรงได้รับสัญญาบัตรยศจากผู้สาเร็จราชการออสเตรเลีย เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๑๘
นอกจากนั้น ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดาเนินเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่างวันที่ ๒๖ สิงหาคม – ๑๒ กันยายน ๒๕๐๕
ซึ่งเป็นครั้งแรกที่พระประมุขจากประเทศไทย เสด็จพระราชดาเนินเยือนเครือรัฐออสเตรเลีย โดยทั้งสองพระองค์ ได้เสด็จพระราชดาเนินเยือนเกือบทุกรัฐของเครือรัฐออสเตรเลีย นับเป็นการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เรื่องราวของการเสด็จพระราชดาเนินในคราวนั้น ยังคงตราตรึงอยู่ในใจของชาวออสเตรเลียและชาวไทย และก่อเกิดเป็นความสัมพันธ์อันดีที่ต่อยอดเป็นโครงการความร่วมมือด้านต่าง ๆ ที่มีมาจนถึงปัจจุบัน
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๒๐.๔๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา สาขาต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา
เข็มศิลปวิทยา ประจาปี ๒๕๖๓ ตามลาดับดังนี้
๑. นางปิยนาถ บุนนาค สาขามนุษยศาสตร์
๒. นายวิจิตร ศรีสอ้าน สาขาศึกษาศาสตร์
๓. นายสมศักดิ์ ปัญหา สาขาวิทยาศาสตร์
๔. นางสาวนริสา ฟูตระกูล สาขาแพทยศาสตร์
๕. นางพรรณี ปิติสุทธิธรรม สาขาแพทยศาสตร์
๖. นายภิเศก ลุมพิกานนท์ สาขาแพทยศาสตร์
๗. นายวรวิทย์ เลาห์เรณู สาขาแพทยศาสตร์