วันอังคาร ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๖.๓๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร และวัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดบวรนิเวศวิหาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางผ้าไตร
เหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินสีห์ พระประธาน
พระอุโบสถ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงกราบ จากนั้น ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกร ทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ทรงวาง
ผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ ๒ เมื่อพระสงฆ์
ทำพิธีกฐินกรรมแล้ว ทรงจุดธูปเทียนถวายสักการะพระรูป สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ และพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ฯ (เจริญ สุวฑ̣ฒโน) พระราชกรรมวาจาจารย์ ทรงทอดผ้าไตร
๑๐ ไตรที่อาสน์สงฆ์ พระสงฆ์ ๑๐ รูป สดับปกรณ์ พระสงฆ์ที่สดับปกรณ์ และพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐินเสร็จ กลับมานั่งยังอาสน์สงฆ์พร้อมแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปถวายเครื่องบริวาร
พระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสร็จแล้ว ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ
เวลา ๑๗.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ไปในการพระราชพิธี
ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดเทพศิรินทราวาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางผ้าไตร
เหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมา พระประธาน
พระอุโบสถ ทรงกราบ จากนั้น ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกร ทรงกล่าวคำถวาย
ผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ ๒
เมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรมแล้ว พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐินเสร็จ กลับมานั่งยังอาสน์สงฆ์พร้อมแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสร็จแล้ว ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ ทรงรับ
การถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปยังวิหาร

/ เจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต …

– ๒ –

เจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงวางพวงมาลัย
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงกราบ แล้วเสด็จออกจากวิหารเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต ประทับรถยนต์
พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
เวลา ๑๙.๐๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้
– หม่อมราชวงศ์ปรียนันทนา รังสิต ประธานกรรมการมูลนิธิวิภาวดีรังสิต และนายปานศักดิ์
รังสิพราหมณกุล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทวรูปพระพิฆเนศหยก จากสาธารณรัฐอินเดีย
หนังสือพระนิพนธ์ ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร “ไปเมืองนอกครั้งแรก
ร.ศ.๑๑๘” และหนังสือ “อนุสรณ์ ๔๐ ปี วิภาวดีรังสิต” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
– คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์ ประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และพลตำรวจตรี นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานกรรมการอำนวยการ
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำ คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินในนามส่วนบุคคล โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และพระราชพิธี
สถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เวลา ๑๔.๑๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตทั้งหลายได้อุตสาหะเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตพยาบาลแล้ว
เชื่อว่าแต่ละคนคงมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะประกอบวิชาชีพพยาบาล ให้บรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญมั่นคงในภายหน้า การจะทำให้ได้ดังที่กล่าว จำเป็นต้องอาศัยความรู้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับใช้ปฏิบัติงาน
ทั้งความรู้ในสาขาวิชาการพยาบาลที่บัณฑิตเล่าเรียนมา และความรู้ในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้อย่างที่เรียกกันว่า ความรู้รอบตัว ซึ่งเมื่อประกอบส่งเสริมเข้าด้วยกันแล้ว จะเกื้อกูลให้แต่ละคน
เป็นผู้รู้ลึก รู้กว้าง และทันการณ์ทันสมัย จึงขอให้บัณฑิตทุกคนหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ให้ยิ่งลึกซึ้งและกว้างขวางขึ้นอยู่เสมอ แล้วนำความรู้ที่มีอยู่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับงาน กับสถานการณ์ และกรณี
ต่าง ๆ บนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ อุดมการณ์สภากาชาดไทย และอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบัน
ถ้าทำได้ ก็มั่นใจได้ว่า แต่ละคนจะสามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนเอง
แก่วิชาชีพพยาบาล และแก่ชาติบ้านเมืองได้อย่างยั่งยืนแท้จริง
/ ในวันเดียวกันนี้ …

– ๓ –

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพวงมาลาวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเกาหลี ณ อนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกเกาหลี ค่ายนวมินทราชินี กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ ฯ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี