วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๖.๓๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงบาเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าป่า ณ วัดช่องแค (หลวงพ่อพรหม) และทอดพระเนตรการดาเนินงานสระบ่อดินขาว อาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
เมื่อเสด็จพระราชดาเนินถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔ อาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ และประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ ๓ กราบบังคมทูลเชิญเสด็จ ขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพ จากกองทหารเกียรติยศ ต่อจากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังวัดช่องแค (หลวงพ่อพรหม) เมื่อเสด็จพระราชดาเนินถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จเข้าอุโบสถ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูป (ปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย) ประธานอุโบสถ ทรงกราบ แล้วเสด็จออกจากอุโบสถ ทรงพระดาเนินไปยังพลับพลาพิธี ทรงจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ ถวายศีล จบแล้ว นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กราบบังคมทูลสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินไปยังที่ตั้งองค์ผ้าป่า ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัต ทรงพาดระหว่างพระกร แล้วประนมพระหัตถ์ ทรงกล่าวคาถวายผ้าป่า ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่ตั้งอยู่หน้าองค์ผ้าป่า ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ พระครูนิวัฐปัญญากร (สมศักดิ์ ปญฺญาสิริ) เจ้าอาวาสวัดช่องแค พิจารณาผ้าป่า ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดาเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ พระครูนิวัฐปัญญากร (สมศักดิ์ ปญฺญาสิริ) เจ้าอาวาสวัดช่องแค (หลวงพ่อพรหม) ถวายรูปหล่อหลวงพ่อพรหมเนื้อสัมฤทธิ์ แหวนหลวงพ่อพรหมเนื้อทองคา และเหรียญหลวงพ่อพรหมเนื้อทองคาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายแหวนหลวงพ่อพรหมเนื้อทองคาแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ต่อจากนั้น เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวง ร่วมกับกรมแพทย์ทหารบก โรงพยาบาลและสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ อาทิ โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ โรงพยาบาลตากฟ้า โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โรงพยาบาลตาคลี โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โรงพยาบาลไพศาลี โรงพยาบาลท่าตะโก สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์ ออกหน่วยตรวจให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคทางตา โรคหัวใจ รวมถึงให้บริการตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตรวจด้านทันตกรรม กายภาพบาบัด พร้อมกันนี้ หน่วยแพทย์มูลนิธิกาญจนบารมี ได้ออกหน่วยสาธิต และ ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่มาให้คาแนะนา และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการตรวจหาก้อนเนื้อด้วยตัวเอง โดยมีราษฎรมารับการตรวจรักษา จานวน ๗๐๗ คน โรคที่พบมากได้แก่
/โรคกล้ามเนื้อ …
– ๒ –
โรคกล้ามเนื้อ โรคระบบประสาท โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร และโรคความดันโลหิตสูง ในโอกาสนี้ ทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ จานวน ๙ คน อาทิ ผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคมะเร็งสมอง โรคบกพร่องทางการเรียนรู้และการเคลื่อนไหว โรคลิ้นหัวใจรั่ว พิการซ้าซ้อน เป็นต้น ในการนี้ ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ป่วยถึงอาการเจ็บป่วยด้วยความห่วงใย พร้อมทั้งพระราชทานยาชุดพระราชทาน และเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางแก่ผู้ป่วยที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ รวมทั้งยังทรง พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ถูกสุขอนามัย พระราชทานเลี้ยงแก่ราษฎร โดยมีเมนูก๋วยจั๊บน้าข้น ข้าวผัด ผัดพริกหมู ผัดพริกเผาหมูสับ พร้อมอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ยังความปลื้มปีติแก่ราษฎรและสานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จากนั้น ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ซึ่งมีทั้งราษฎรจากอาเภอต่าง ๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ และ จากพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยต่างพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลือง เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินผ่าน ราษฎรต่างพร้อมใจเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ถวาย พระพรอย่างกึกก้อง และโบกธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย วปร. และธงพระนามาภิไธย สท. รวมถึงเชิญพระบรม ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี มาชูขึ้นเหนือศีรษะ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ กับทั้งยังได้ร่วมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงแย้มพระสรวล มีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างใกล้ชิด สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังสระบ่อดินขาว ตาบลพรหมนิมิต อาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๗.๑๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ๒๕๖๓ และพระราชทานเกียรติบัตรแก่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา เวลา ๐๗.๒๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดอาคารเรียน “ญาณรัตนากร” และทรงติดตามการดาเนินงานโครงการตามพระราชดาริ ณ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร โอกาสนี้ ทอดพระเนตรผลงานของนักเรียนที่เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ ร้านค้ากิจกรรมออมทรัพย์ และหลักสูตรวิชาหลักการสหกรณ์ ตลอดจนกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การปลูกป่าเพิ่มเติม การศึกษาสรรพคุณและความหลากหลายของพืชและสมุนไพร การสารวจชนิดของเห็ดราและแมลงกินได้ในพื้นที่ป่ารอบโรงเรียน และการจัดทาแอปพลิเคชันสารวจพรรณไม้
เวลา ๑๔.๕๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดโครงการจัดหาแหล่งน้าช่วยเหลือโรงเรียนกุดเรือคาพิทยาคาร
อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ตามที่ได้มีพระราชดาริเมื่อวันที่ปี ๒๕๖๑ ให้จัดหาแหล่งน้าให้กับโรงเรียน ซึ่งขาดแคลนน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยกรมชลประทานได้ก่อสร้างสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า บริเวณอ่างเก็บน้า /ห้วยซวง …
– ๓ –
ห้วยซวง พร้อมระบบท่อสูบน้า และบ่อพักน้า พร้อมทั้งก่อสร้างท่อส่งน้า เพื่อส่งน้าให้แปลงเกษตรของราษฎร และสระเก็บน้าของโรงเรียน ตลอดจนปรับปรุงสระเก็บน้าของโรงเรียนให้สามารถเก็บกักน้าได้เพิ่มขึ้น และก่อสร้างระบบกรองน้าผิวดิน ๑ แห่ง แล้วเสร็จเมื่อปี ๒๕๖๒ สามารถส่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร และดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนได้เพียงพอตลอดทั้งปี และส่งน้าให้แก่ราษฎรในพื้นที่ได้อีก ๔๗๐ ไร่ โดยมีพระราชดารัสให้กลุ่มผู้ใช้น้าช่วยกันดูแลรักษาและใช้น้าร่วมกันระหว่างโรงเรียนและกลุ่มเกษตรกร เพื่อลูกหลานในชุมชนต่อไป สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดาเนินไปยังสนามบินกองทัพบก ค่ายกฤษณ์สีวะรา อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับกรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๔.๔๑ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรมดุสิตธานีหัวหิน อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี ไปยังท่าอากาศยานหัวหิน อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทอดพระเนตรการทางานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ที่โปรดให้ไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วย ในโอกาสที่เสด็จไปทรงเยี่ยม และพระราชทานสิ่งของแก่ราษฎร ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจบุรี ในการนี้ ทรงติดตามการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ชาวจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ของหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดกาญจนบุรี ที่ร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรค และทันตกรรม เพื่อให้การตรวจรักษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงโปรดให้นักวิจัยและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ไปเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย สาหรับนาไปวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางป้องกันการเกิดโรค นอกจากนี้ สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ร่วมกับสานักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ไปให้คาปรึกษาแนะนาการดูแลรักษา สัตว์เลี้ยงของประชาชน โดยมีผู้มารับบริการ ๑๗๘ คน โรคที่พบมาก คือ โรคระบบประสาท ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมผู้ป่วยนาเฝ้า ที่ทรงรับเป็นคนไข้ในพระอนุเคราะห์ ๖ คน ซึ่งป่วยด้วยโรคผนังหน้าท้องแยกแต่กาเนิด โรคมะเร็งโพรงจมูกระยะแพร่กระจาย โรคหูดหงอนไก่ โรคกระดูกนิ้วเท้าขวาอักเสบ โรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก และโรคมะเร็งช่องคลอด โดยโปรดให้ส่งไปรักษาต่อ ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมพระราชทานเงินช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายเบื้องต้น พร้อมกันนี้ พระราชทาน พระวโรกาสให้นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมปฏิบัติงานกับ หน่วยแพทย์ พอ.สว. ถวายรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ซึ่งต่างได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง จากนั้น พระราชทานถุงยังชีพแก่ผู้แทนเจ้าหน้าที่ ตารวจ ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดน ในการดูแลประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙ พร้อมกับพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการและอนุกรรมการ เข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มพระนามาภิไธย สว. และโล่ แก่ผู้แทนกรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร กับทั้งมีพระดารัสกับสมาชิก และอาสาสมัคร พอ.สว. จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงทรงมีพระดารัสเกี่ยวกับการเลี้ยงดูสุนัข ซึ่งจาเป็นจะต้องฉีดยา เพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้