วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๔.๔๕ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนัก จักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ มูลนิธิทิพย์พิมาน
เพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ ณ อาคารสำนักประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
“เฉลิมราชย์องค์ราชา พยุหยาตราสายธาราสู่กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ ฯ” และการแสดงผลงานของ
นักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนทีปังกร
วิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๒๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการตำรวจพันธุ์ดี บ้านหัวดอย ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งตำรวจภูธรภาค ๕
สนองพระราชดำริในการดำเนินงานโครงการ ฯ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมอบหมายให้ตำรวจภูธร
จังหวัดเชียงรายดำเนินงานเป็นแห่งแรก เพื่อเป็นโครงการต้นแบบของตำรวจภูธรภาค ๕ เป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับข้าราชการตำรวจที่ใกล้ปลดเกษียณ และเพื่อนำไปขยายผลให้กับชุมชนท้องถิ่น โดยจัดส่งข้าราชการตำรวจ
๑๒ นาย เข้าฝึกอบรมการปลูกพืชผัก การเพาะและเก็บเมล็ดพันธุ์ผักที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ก่อนนำความรู้มาประยุกต์ใช้ โดยมีศูนย์ ฯ เป็นพี่เลี้ยง มีพื้นที่ดำเนินโครงการ ฯ ๓๐ ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้
ใช้ประโยชน์ แบ่งพื้นที่ดำเนินงานเป็น ๗ ส่วน ได้แก่ พลับพลาทรงงาน บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง พืชผักสวนครัว
ล้อมรั้วกินได้ พืชยืนต้นกินได้ ศูนย์ทำน้ำหมักชีวภาพ บ้านไก่อารมณ์ดี และเลี้ยงปลาดุกกับเลี้ยงกบ ที่ผ่านมา โครงการ ฯ ประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำ เนื่องจากไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่โครงการ ฯ จึงดำเนินการ
ขุดสระน้ำและเจาะบ่อบาดาลแต่ยังไม่เพียงพอ กรมชลประทานจึงเข้ามาปรับปรุงสระเก็บน้ำเดิมภายในโครงการ ฯ
๖ แห่ง ทำให้มีปริมาตรความจุรวม ๔๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมทั้งปรับปรุงระบบส่งน้ำ ความยาวรวม ๒๐๐ เมตร
เพื่อส่งน้ำช่วยเหลือในโครงการ ฯ โดยมีการเลี้ยงปลานิล ปลาตะเพียน และปลาบ้าในสระน้ำด้วย โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง และการปลูกผักจากเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน
ซึ่งเดิมดินในพื้นที่โครงการ ฯ มีสภาพเป็นดินร่วนปนทราย และเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ โดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงรายได้เข้ามาตรวจสอบสภาพดิน และปรับปรุงดินให้สามารถเพาะปลูกพืชได้ ส่งผลให้พืชผักเจริญเติบโตงอกงามดี มีผลผลิตจากเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน นอกจากนี้ มีการดำเนินกิจกรรมเลี้ยงปลาดุกและกบในบ่อพลาสติกซึ่งทำได้ง่ายในพื้นที่จำกัด เพื่อสร้างแหล่งโปรตีนในครัวเรือน และมีกิจกรรมน้ำหมักชีวภาพ ทำน้ำหมัก
สูตรต่าง ๆ เพื่อใช้ในโครงการ เพื่อใช้ทดแทนสารเคมีกำจัดแมลงและปุ๋ยเคมีบำรุงพืชผัก ในอนาคตจะมีการขยายผลองค์ความรู้สู่ชุมชนบ้านหัวดอยพื้นที่ ๑๒ ไร่ เนื่องจากชุมชนเห็นความเปลี่ยนแปลงของการดำเนินโครงการ ฯ
และตำรวจภูธรภาค ๕ จะขยายผลโครงการ ฯ สู่ตำรวจภูธรอีก ๗ จังหวัด ในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๕ ต่อไป