วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๕.๒๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงบาเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
ณ วัดหนองป่าพง อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อเสด็จพระราชดาเนินถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะข้าราชการ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ ๒ กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายการเคารพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ ต่อจากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังวัดหนองป่าพง อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อเสด็จพระราชดาเนินถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จขึ้นอุโบสถ ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัต ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ใกล้เจ้าอาวาส
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระประธานอุโบสถ ทรงกราบ เสร็จแล้ว ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกร ทรงกล่าวคาถวายผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม ทรงประเคน
ผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ ๒ เมื่อพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐินเสร็จกลับมายังอาสน์สงฆ์พร้อมแล้ว เสด็จพระราชดาเนินไปถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกราบ
ที่หน้าเครื่องนมัสการ แล้วทรงสนทนาธรรมกับพระราชภาวนาวิกรม เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง ทรงลาพระสงฆ์แล้วเสด็จออกจากอุโบสถ ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังพระเจดีย์พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท) ระหว่างเส้นทางเสด็จพระราชดาเนิน ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
อย่างเนืองแน่น ครั้นเสด็จพระราชดาเนินถึงพระเจดีย์พระโพธิญาณเถร ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะรูปเหมือนและพระอัฐิธาตุพระโพธิญาณเถร ทรงกราบ ทรงประเคนเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ๕ รูป ทรงสนทนาธรรมกับพระสงฆ์เถร แล้วเสด็จออกจากพระเจดีย์พระโพธิญาณเถร ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังพิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถร ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม และทอดพระเนตรภายในพิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถร เสร็จแล้ว ทรงปลูก
ต้นรวงผึ้งไว้เป็นที่ระลึก ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดาเนินโดยรถไฟฟ้าพระที่นั่งไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน และหน่วยแพทย์มูลนิธิกาญจนบารมี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกให้บริการตรวจรักษาราษฎรในพื้นที่ ในวันนี้มีราษฎรมารับการตรวจรักษา จานวน ๑,๑๔๓ คน
โรคที่พบมากได้แก่ โรคตา โรคกล้ามเนื้ออักเสบ โรคระบบทางเดินอาหาร และโรคระบบประสาท
/โอกาสนี้ …
– ๒ –
โอกาสนี้ ทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ จานวน ๑๐ คน ที่ป่วยด้วยโรคเนื้องอกหลอดเลือด โรคลาไส้ใหญ่ไม่มีปมประสาทแต่กาเนิด โรคลาไส้เล็กส่วนปลายตีบตัน โรคมะเร็ง และอื่น ๆ ในการนี้ ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ป่วยถึงอาการเจ็บป่วย ด้วยทรงห่วงใย พร้อมทั้งพระราชทาน
ยาชุดพระราชทานแก่ผู้ป่วยที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วย จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสานักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (สานักงาน กปร.) มาจัดแสดง จากนั้น ทอดพระเนตรการออกร้านจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้สนองพระราชดาริ
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎร โดยการนาผลผลิตในท้องถิ่นมาแปรรูปเพื่อจาหน่ายเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง และทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสมพรรัตน์ อาเภอบุณฑริก และโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อย อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนและจากสมาชิกศิลปาชีพ ที่ดาเนินงานสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการส่งเสริมศิลปาชีพให้กับราษฎรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและใกล้เคียง จากนั้นทรงพระดาเนิน
เยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอยู่เป็นจานวนมาก และทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎร
อย่างใกล้ชิด สมควรแก่เวลา เสด็จพระราชดาเนินไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับกรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เชิญผ้าพระกฐินซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคณะองคมนตรี ไปทอดถวาย ณ วัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปยังกองพลทหารราบที่ ๗ อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทรงติดตามความก้าวหน้าการดาเนินโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ ๗
และโครงการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ตามพระราชดาริ ซึ่งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช
จักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กองทัพภาคที่ ๓ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินงาน
สนองพระราชดาริในการศึกษาวิจัย เก็บรักษาพันธุกรรมพืช เพื่อพัฒนาให้ได้พืชสายพันธุ์ดี เป็นคลังสารองแจกจ่ายให้เกษตรกรในช่วงเกิดภาวะวิกฤต ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรผลการดาเนินโครงการทหารพันธุ์ดี
กองพันธุ์สัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก เริ่มดาเนินการเมื่อปี ๒๕๖๒ บนพื้นที่ ๑๒ ไร่ เน้นปลูกผักโตเร็ว
๒๖ ชนิด โดยกาหนดแผนในการปลูกเป็นรุ่น ๆ เพื่อให้มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างต่อเนื่อง จากนั้น
/เสด็จพระราชดาเนิน…
– ๓ –
เสด็จพระราชดาเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ ๗ อาทิ โครงการรวบรวมพันธุ์มะม่วงพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ซึ่งมีพระราชดาริให้รวบรวมพันธุ์มะม่วงเดิม อายุกว่า
๓๐ ปี หลากชนิด จานวน ๑๘๔ ต้น โดยเปลี่ยนยอดเพื่อขยายพันธุ์ โครงการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล โดยรวบรวมพันธุ์ฝรั่งสายพันธุ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จานวน ๖๗ พันธุ์ ทั้งสายพันธุ์ที่ทานสด และคั้นน้า
เพื่ออนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์ ขยายผลสู่เกษตรกร อาทิ พันธุ์กิมจู พันธุ์สาลี่ พันธุ์แป้นสีทอง ปัจจุบัน
การดาเนินโครงการประสบผลสาเร็จเป็นอย่างดี มีการขยายผลไปสู่โรงเรียนปายวิทยาคาร อาเภอปาย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบโครงการอาหารชุมชน นอกจากนี้ ยังได้ขยายผลไปสู่ชุมชนรอบค่าย
จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกผักปลอดสารไว้รับประทาน เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน และในช่วงวิกฤติ
โรคโควิด-๑๙ ยังได้สนองพระราชดารินาพืชผักที่ปลูกได้ในโครงการ ฯ ไปจาหน่ายในราคาถูก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๕.๔๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปทรงเปิดพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ที่ว่าการอาเภอกัลยาณิวัฒนา อาเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นพระอนุสรณ์ที่แสดงถึงความเคารพ ศรัทธา และราลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุขของประเทศ ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ ม้ง และลีซอ ที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ จากนั้น เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดอาคารพระราชทาน ๒๐ ณ โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสร้างขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เมื่อปี ๒๕๖๐ ทดแทนอาคารเดิมที่มีขนาดเล็ก พร้อมพระราชทานนามอาคาร เพื่อขยายการให้บริการและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนทุนโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า ที่จบการศึกษาและปฏิบัติงานในพื้นที่อาเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เฝ้าทูลละอองพระบาท