วันอังคาร ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะผู้บังคับบัญชา กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน คณะครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ผู้รับผิดชอบและผู้สนับสนุนโครงการตามพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กับนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสนี้ พระราชทานเข็ม
เชิดชูเกียรติ แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ ฯ และพระราชทานโล่รางวัลเกียรติคุณ แก่ครูใหญ่ และครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต่อจากนั้น ทรงรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และผลการอบรมนักเรียน
ในพระราชานุเคราะห์ ประจำปี ๒๕๖๔ กับทรงร่วมประชุมสัมมนาครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์
อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ ของคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์