วันอังคาร ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอังคาร  ที่  ๒๘  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา  ๑๕.๓๗  น.  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงนำเสนอวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  และทรงเปิดการแสดงวิทยานิพนธ์ ชุด “หลากลาย หลายชีวิต” ครั้งที่ ๒  ณ  หอศิลป์พิมานทิพย์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๔.๐๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า                    โปรดกระหม่อม ให้ นายอรรถนิติ  ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์  ออกรับ นายไสลเกษ  วัฒนพันธุ์  ประธานศาลฎีกา  พร้อมคณะผู้บริหาร และข้าราชการศาลยุติธรรม นำ ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” (บ.ย.ส.) รุ่นที่ ๒๓ รับวุฒิบัตร เข็มวิทยฐานะ และโอวาท เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้สำเร็จการอบรม  ณ  ศาลาสหทัยสมาคม  พระบรมมหาราชวัง