วันอังคาร ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยัง ท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน ๒๑อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อทรงติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานของโรงเรียนบ้านโหง่นขาม อาเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
ครั้นเสด็จพระราชดาเนินถึง โรงเรียนบ้านโหง่นขาม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้อานวยการโรงเรียน เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการดาเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการ ตามพระราชดาริ และสถานการณ์น้าอุปโภคบริโภคของโรงเรียน จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม กิจกรรมเล่านิทานในห้องสมุด และการเรียนคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโหง่นขาม เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน จานวน ๕๗ คน เป็นโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษ ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดารของจังหวัดอุบลราชธานี และเข้าร่วมโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดาริ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๖ ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านสุขภาพอนามัย และการศึกษาดีขึ้น จากนั้น เสด็จพระราชดาเนินไปทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตว์ เพื่อนามาประกอบอาหารกลางวัน และการจัดอาหารเสริมนม เพื่อเพิ่มคุณค่า ทางอาหาร เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดาเนินไปยังโรงฝึกอาชีพ ทอดพระเนตรกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ ได้แก่ กิจกรรมเพาะเห็ดฟางเพาะถั่วงอก และปั้นดิน โดยวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ สนับสนุนเครื่องตีดิน และสนับสนุนงานต่อเติม กับซ่อมแซมอาคารที่ทรุดโทรม กิจกรรมห้องพยาบาล และกิจกรรมสหกรณ์ และปัจจุบันมีนักเรียนทุน ในพระราชานุเคราะห์ที่กาลังศึกษาอยู่ จานวน ๗ คน และนักเรียนทุนที่สาเร็จการศึกษาแล้ว จานวน ๓๓ คน ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปรักษาผู้เจ็บป่วย เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ อย่างทั่วถึง
ในตอนบ่าย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านปากลา อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านปากลา ฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒ ค่ายสมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ในโอกาสนี้ เสด็จพระราชดาเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการเกษตร เพื่ออาหารกลางวันและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จากนั้น ทอดพระเนตรการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ กิจกรรมห้องสมุด และกิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ กิจกรรมโรงเรียน พี่โรงเรียนน้อง ที่จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
/จังหวัดกาฬสินธุ์…
– ๒ –
จังหวัดกาฬสินธุ์ เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดาเนินไปทรงพระสุหร่ายพระเครื่องที่จัดทาขึ้นเป็นที่ระลึก ในโอกาสเสด็จพระราชดาเนินไปทรงงานโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนครบ ๑,๐๐๐ ครั้ง เสร็จแล้ว เสด็จไปยังศูนย์วัยเตาะแตะ
บ้านปากลา ทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และทรงปักหมุดการเสด็จพระราชดาเนินไปทรงงานครบ ๑,๐๐๐ ครั้ง บนแผนที่ประเทศไทย และทรงเปิดแพรคลุมป้าย “โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบรรจบพัน บ้านปากลา” ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนศิษย์เก่าโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน เฝ้าทูลละอองพระบาท แสดงความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระราชทานพระราชดารัสแก่คณะศิษย์เก่าโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ด้วย สมควรแก่เวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับ ที่ประทับแรม เรือนรับรองที่ประทับ เขื่อนสิรินธร อาเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี