วันอังคาร ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๘.๔๒ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังท่าอากาศยานขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จไปยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง
จังหวัดสงขลา เพื่อทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๓ – ๙ กันยายน ๒๕๖๒
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ อาคารรับรองที่ประทับคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง
จังหวัดสงขลา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๒๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ๑๐๐ วัน พระราชทานศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑ ประธานองคมนตรี
และรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เมื่อเสด็จถึงพระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงวางพวงมาลา
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และทรงวางพวงมาลา
ส่วนพระองค์ จากนั้น ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ ถวายความเคารพ
พระราชอาสน์ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ เมื่อพระสงฆ์
สวดพระพุทธมนต์ จบแล้ว เจ้าพนักงานลาดผ้าภูษาโยง ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์บังสุกุล พระสงฆ์ถวายอดิเรก ต่อจากนั้น ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานแก่เจ้าพนักงานเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์ ทรงจุดธูปเทียน
เครื่องทรงธรรมแล้ว ทรงโปรดให้ พันเอก นิติ ติณสูลานนท์ ไปจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าโกศศพ
เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล พระธรรมเจดีย์ วัดทองนพคุณ ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนา
จบแล้ว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสวดธรรมคาถา พระสงฆ์ ๔ รูป สวดธรรมคาถา จบแล้ว
ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์บังสุกุล ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์
ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก แล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม
พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ๑ จบ จากนั้น ทรงกราบพระพุทธรูปที่หน้าเครื่องนมัสการ ถวายความเคารพ
พระราชอาสน์ แล้วเสด็จไปประทับรถยนต์ที่นั่ง เสด็จกลับ
อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,
ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร