วันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๓.๓๙ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จออก
ณ วังศุโขทัย พระราชทานพระวโรกาสให้ นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และคณะผู้บริหาร
คณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เฝ้า ถวายปริญญาคหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสถาบันพระปกเกล้า พร้อมกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า และผู้บริหารสถาบัน ฯ
นำ ผู้ได้รับพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ พร้อมเข็มพระปกเกล้า ฯ และบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบันพระปกเกล้า กับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง ประจำปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒
รับประกาศนียบัตรชั้นสูง เข็มกิตติคุณ และเข็มพระปกเกล้า ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง