วันอังคาร ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล ๑๐๐ วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร) ณ อาคารบุญญาวาส วัดธรรมมงคล เถาบุญนนทวิหาร
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ “โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ ฯ รวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” และชมการแสดงผลงานของนักเรียน
กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ ฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม