วันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอังคาร  ที่  ๖   สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๒

 

วันนี้  เวลา  ๑๔.๔๖  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี  เสด็จลง  ณ ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา  พระราชวังดุสิต  พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระภิกษุ  และคณะบุคคลต่าง ๆ   เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท  ตามลำดับดังนี้

– พระมหาวิชิต  ธมฺมวิชโย  เลขานุการกองทุนเผยแผ่ธรรมแก่เยาวชน ในพระสังฆราชูปถัมภ์
วัดบวรนิเวศวิหาร  คณะอุบาสกอุบาสิกา วัดบวรนิเวศวิหาร  และนางศุภรัตน์  ธรรมสุริยะ  เฝ้า  ถวาย
และเฝ้าทูลละอองพระบาท  ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน  โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
และพระรูปหล่อสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร  วัดบวรนิเวศวิหาร

– นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฎ์  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  นำ คณะกรรมการร้านกระทรวงพาณิชย์  เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้

จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑  เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

– คณะกรรมการร้านบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑  เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

– หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี  วัฒนคุณ  ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย  ฝ่ายการจัดหารายได้
นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

๑.  คณะกรรมการจัดการแสดงนิทรรศการ “ศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙” ครั้งที่ ๒๒  และคณะ  เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
เงินรายได้จากการจัดงาน ฯ  เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

๒.  นายสันติ  วิลาสศักดานนท์  นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และคณะ  เฝ้าทูลละอองพระบาท  ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้
จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยเกียรติยศ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

– คณะกรรมการร้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑  เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

– ศาสตราจารย์ไพรัช  ธัชยพงษ์  กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะ  นำ  ผู้บริหารโรงเรียนกวดวิชา
วี บาย เดอะ เบรน  และคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนทุนการทำโครงงานของนักเรียนในชนบท ปีที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๑  เฝ้าทูลละอองพระบาท  ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน  เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม
สนับสนุนทุนการทำโครงงานของนักเรียนในชนบท

– นายสมชาย  พิศิษฐ์กุลสุนทร  ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อกองทุนโครงการเกษตรอาหารกลางวัน
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  นำ  นายทรงพร  จั่นเทศ  ประธานกรรมการ
บริษัท ทีทีซี น้ำดื่มสยาม จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

/ – นายกฤษณ์  ฉมาภิสิษฐ …

 

 

 

 

– ๒ –

 

–  นายกฤษณ์  ฉมาภิสิษฐ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
นำ  คณะผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  และผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว
ประจำปี ๒๕๖๑  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน  โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย   ในโอกาสนี้  ทีมผู้ชนะเลิศการประกวด ฯ  ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

– นายสมชัย  เลิศสุทธิวงค์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด  (มหาชน)  นำ  คณะกรรมการจัดการแข่งขัน “เอไอเอส แฟมิลี่ วอล์ค แรลลี่” สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
ครั้งที่ ๑๘  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน ฯ  สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
ในโอกาสนี้  ครอบครัวผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ  ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

– นายฮิโตชิ  โยโกฮามา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)  นำ  คณะผู้บริหารบริษัท ฯ  เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน  โดยเสด็จ
พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

– นายปกรณ์  อาภาพันธ์  นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  นำ  คณะผู้จัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณีการกุศล ประจำปี ๒๕๖๑
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เฝ้าทูลละอองพระบาท  ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขัน ฯ
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

– นางสาวภควดี (มาลากุล) กันภัย  นำ  สมาชิกในราชสกุลมาลากุล  เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน  โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย  และแพทย์หญิงดลลชา
กับนางสาวขนิษฐา  นรินทรางกูร ณ อยุธยา  เฝ้าทูลละอองพระบาท  ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
พระพุทธรูปนาคปรก  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒

–  นางรัชนี  วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา  นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดนนทบุรี  นำ
นางเบญจมาศ  ชาญประดิษฐ์ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – ปทุมนนท์  และ
นางสาวผ่องเพ็ญ  อาชาเทวัญ นายกสมาคมสตรีนนทบุรี พร้อมด้วยคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน  โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒

–  นายวิทยา  ช่ำชอง และคณะสวนไอเดทปาล์ม  เฝ้าทูลละอองพระบาท  ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประกอบธุรกิจนำเข้าต้นกล้าและผลแห้งอินทผลัมจากต่างประเทศ  โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอินทผลัมผลแห้งและผลสดสายพันธุ์เมดจูล  และสายพันธุ์บาฮีร์  เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย

 

/- นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์ …

 

 

 

 

 

 

– ๓ –

 

– นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และผู้บริหารสถาบัน ฯ  นำ
ผู้ชนะเลิศการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑  ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เฝ้าทูลละอองพระบาท
รับพระราชทานถ้วยรางวัล

–  นางขวัญใจ  โกเมศ เลขาธิการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  นำ  นายสุกรรณ์
และนางใกล้รุ่ง  สังข์วรรณะ ชาวนาตำบลหนองราชวัตร  อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายข้าวสารขาวดอกมะลิ ๑๐๕  ซึ่งชนะการประกวด
ข้าวหอมมะลิของประเทศ  และข้าวหอมสุพรรณบุรี  เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๕.๓๓  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี  เสด็จลง  ณ อาคารชัยพัฒนา  สวนจิตรลดา  พระราชวังดุสิต  พระราชทานพระราชวโรกาสให้
คณะบุคคลต่าง ๆ  เฝ้าทูลละอองพระบาท  ตามลำดับดังนี้

–  คุณหญิงแสงเดือน  ณ นคร  ประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  นำ  คณะกรรมการและอาสาสมัครมูลนิธิ ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท  ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน  โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒

– นางอีวา  แฮเกอร์ (Mrs. Eva Hager)  เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐ
ออสเตรียประจำประเทศไทย  เฝ้าทูลละอองพระบาท  ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่

อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒   เวลา ๑๙.๐๐ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการ
พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑  ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ  ณ พระที่นั่งทรงธรรม  วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร