วันอังคาร ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๑๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัย และถวายพุ่มเทียน กับทรงประกอบพิธีเปลี่ยนยอดพระรัศมีพระสัมพุทธพรรณี เพื่อทรงเครื่องสาหรับฤดูฝน
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๙.๒๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจาประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาส พ้นจากตาแหน่งหน้าที่ ตามลาดับดังนี้ – นายสตัฟฟาน แฮร์สเตริม (Mr. Staffan Herrström) เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรสวีเดนประจาประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสพ้นจากตาแหน่งหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางคาร์ริน แฮร์สเตริม (Mrs. Karin Herrström) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วย – นางซาตู ซุยก์การี – เคลฟเวน (Mrs. Satu Suikkari – Kleven) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ ฟินแลนด์ประจาประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสพ้นจากตาแหน่งหน้าที่ – นายฟีลิป ครีแดลกา (Mr. Philippe Kridelka) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียม ประจาประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสพ้นจากตาแหน่งหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางปัสกาล ฟาบร์ (Mrs. Pascale Fabre) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วย
– นายอาห์เมด นูฮู บามัลลี (Mr. Ahmed Nuhu Bamalli) เอกอัครราชทูตสหพันธ์ สาธารณรัฐไนจีเรียประจาประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสพ้นจากตาแหน่งหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางเมโร อาห์เมด บามัลลี (Mrs. Mairo Ahmed Bamalli) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วย ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรม ราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลาดับดังนี้ – พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี นา นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
– พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นา นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ และผู้บริหารกระทรวงการคลัง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจาหน่ายเหรียญที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช
๒๕๖๒