วันอังคาร ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๒.๔๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่
จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ มกราคม ๒๕๖๓
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๒๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงบาเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทาน อุทิศถวายแด่
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันทหารม้า ประจาปี ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร
อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี