วันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๘.๑๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต ไปทรงฝึกซ้อมดนตรีไทยร่วมกับนักเรียนนายร้อยชมรมดนตรีไทย โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ณ โรงเรียนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดงานการแสดง
ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๕ ประจำปี ๒๕๖๒ และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
หอศิลป เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร