วันอังคาร ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชส านัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๕.๐๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชด าเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร
ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชด าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ ค่ายกาวิละ อ าเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อเสด็จพระราชด าเนินถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ และประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
จากนั้น นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กราบถวายรายงานและขอพระราชทาน
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระแสงราชศัสตราประจ าเมืองเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับ
พระแสงราชศัตราประจ าเมืองเชียงใหม่ แล้วพระราชทานแก่มหาดเล็กเชิญไปเก็บรักษา ณ ห้องรับรองที่ประทับ
ค่ายกาวิละ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ต่อจากนั้น พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ ๓ กราบบังคมทูลเชิญ
เสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพ
จากกองทหารเกียรติยศ เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
ทรงพระด าเนินผ่านข้าราชการ และประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ไปยังรถยนต์พระที่นั่ง
จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเทียนชนวนจากเจ้าพนักงานพระราชพิธี ทรงจุดธูปเทียน
เครื่องทองน้อย ที่นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีต าบลสุเทพ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ทรงตั้ง
พระราชสัตยาธิษฐาน และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงรับเทียนชนวนจากเจ้าพนักงานพระราชพิธี
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ที่นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
ทรงตั้งพระราชสัตยาธิษฐาน เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องทองน้อย แก่นายรัฐพล
นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานเครื่องทองน้อยแก่
นายศรัณยู มีทองค า รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชิญไปบูชาพระธาตุดอยสุเทพ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ
ราชวรวิหาร อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เสร็จแล้ว ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชด าเนินไปยัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๑๗.๕๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชด าเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทาน
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วย
/เวลา ๑๗.๒๖ น. …
– ๒ –
เวลา ๑๗.๒๖ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี
สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานพระวโรกาสให้ ผู้มีอุปการคุณ เฝ้า รับพระราชทานเข็มที่ระลึกงาน
“เพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ๒๕๖๓” ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๐๙.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน
เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ บ้านเลขที่ ๗๖/๒
หมู่ที่ ๑ อ าเภอพระพรหม ศาลาประชาคม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ บ้านเลขที่ ๔๕๓/๑ หมู่ที่ ๓ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ณ หอประชุม
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร และบ้านเลขที่ ๑๓๘ หมู่ที่ ๑ อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๒๐.๔๓ น. พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามล าดับดังนี้
– พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และสภานายกสภาลูกเสือไทย และคณะ
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องหมายวูดแบดจ์สี่ท่อน ชั้นสูงสุด ขั้นหัวหน้า
ผู้ให้การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ (Leader Trainer – L.T.) พร้อมเครื่องแบบลูกเสือและเครื่องหมายประกอบ
– ท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย