วันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชส านัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายพลากร สุวรรณรัฐ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบ าเพ็ญพระราชกุศล ๕๐ วัน พระราชทานศพ
สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร) ณ อาคารบุญญาวาส วัดธรรมมงคล เถาบุญนนทวิหาร เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร