วันอาทิตย์ ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๕.๓๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๔๐๙ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓
ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก ค.ศ.๒๐๒๐
(GYTSS 2020) นอกจากนี้ จะทรงเยี่ยมชมนิทรรศการภาพเขียนพู่กันจีน ณ พิพิธภัณฑ์อารยธรรมเอเชีย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๙.๕๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานชางยี สาธารณรัฐสิงคโปร์ ณ ที่นั้น เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล สิงคโปร์ ซึ่งเป็นที่ประทับแรม