วันอาทิตย์ ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีบวงสรวงพระสยาม เทวาธิราช ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระบรมมหาราชวัง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๔๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี