วันอาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๑๗.๑๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์จุลสิงห์ วสันตสิงห์ ม.ป.ช.,ม.ว.ม. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้น
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์ จ.ภ. ณ เมรุด้านใต้ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานน้าหลวงสรงศพ พระพรหมมงคล (ทอง สิริมังคโล) ณ มหาศาลาหทัยนเรศว์ร วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พระราชวชิรโสภณ
(ข่าย อาคโม) ณ เมรุชั่วคราววัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๓๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ณ หอประชุม ที่ว่าการอาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร