วันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๐๖.๓๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงบาตรพระสงฆ์
เนื่องในโอกาสงานครบ ๒ ปี วันสถาปนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
(๑๐๕ ปี วันกำเนิดวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย) ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,
ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑ อดีตประธานองคมนตรี ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร