วันอาทิตย์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พ่อขุนรามคาแหงมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคาแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย