วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทาน
เพลิงศพ ศาสตราจารย์สมพร บัวทอง ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๔๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ศิริ
เกวลินสฤษดิ์ ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ เมรุวัดเครือวัลย์วรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร