วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนัก จักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จไปทอดพระเนตรการทำงานของ
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่โปรดให้ไปตรวจรักษา
ผู้เจ็บป่วย ในโอกาสที่เสด็จไปทรงเยี่ยมและพระราชทานสิ่งของแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดตาก จังหวัด
อุตรดิตถ์ และจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤษภาคม – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา
จังหวัดตาก
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศ
บูชาพระรัตนตรัย เนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ในพระบรมมหาราชวัง