วันอาทิตย์ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๑๗.๒๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทาน
เพลิงศพ พระเทพวิสุทธาภรณ์ (ทองสืบ สจฺจสาโร) ณ เมรุวัดตรีทศเทพวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๕๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายอรุณ ปรีดีดิลก ม.ป.ช.,ม.ว.ม.
ณ เมรุวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๑๒ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ไปทรงถวายผ้าพระกฐินประจาปีราชสกุลสนิทวงศ์ ณ วัดโปรดสัตว์ อาเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา