วันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๑๑.๓๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง ในการเสด็จออกมหาสมาคม พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระบรมวงศานุวงศ์ นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา และประธานศาลฎีกา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล
ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นประทับบนพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ภายใต้
นพปฎลมหาเศวตฉัตรแล้ว เจ้าพนักงานรัวกรับและเปิดพระวิสูตร ชาวพนักงานประโคมกระทั่ง แตร มโหระทึก ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายละ ๒๑ นัด จากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล แทนพระบรมวงศานุวงศ์ จบแล้ว
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล แทนคณะรัฐมนตรี ข้าราชการทหาร ตารวจ พลเรือน และราษฎรทุกหมู่เหล่า นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กราบบังคมทูล
พระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล แทนสมาชิกรัฐสภา นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล แทนข้าราชการตุลาการ ตามลาดับ
ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดารัสว่า ข้าพเจ้ามีความปีติ ชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านทั้งหลายพร้อมเพรียงกันมาให้พรในวันเกิด ขอขอบพระทัยและขอบใจในคาอานวยพร
อันเปี่ยมไปด้วยความหวังดีและไมตรีจิต ขอทุกท่านจงได้รับพรและไมตรี จากใจจริงของข้าพเจ้าด้วยเช่นกัน
ชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญมั่นคงได้ ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศ ตลอดจน
ชาวไทยทุกหมู่เหล่า มีความสานึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติ แล้วพร้อมใจกันสร้างสรรค์
ประโยชน์นั้นให้บังเกิดงอกงาม ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้แทนสถาบันต่าง ๆ ของประเทศและประชาชนชาวไทย
ทุกคน จึงชอบที่จะระลึกถึงความสาคัญในข้อนี้ แล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้ดีที่สุด ด้วยความปรารถนาอย่างเดียวกัน ที่จะให้งานทุกอย่างสาเร็จเป็นความดีความเจริญทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม ประเทศชาติของเราก็จะสามารถดารงรักษาความเป็นปรกติมั่นคง พร้อมทั้งพัฒนาให้ก้าวหน้าไป และบรรลุถึงความวัฒนาผาสุกได้โดยสวัสดี
ขออานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคน ให้มีความสุข
ความเจริญทุกเมื่อทั่วกัน
/เวลา ๑๗.๐๗ น. …..
– ๒ –
เวลา ๑๗.๐๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง
ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
เมื่อเสด็จพระราชดาเนินถึงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงประเคนสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตรแด่บรรพชิตจีนและญวนที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ใหม่ และทรงรับการถวายพระพร
ของบรรพชิตจีนและญวน แล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่ตั้งอยู่บนธรรมาสน์ศิลา
เทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมาสน์ศิลา ด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ เทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมาสน์ศิลา ด้านพระพุทธเลิศหล้านภาไลย ธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์
พระพุทธเลิศหล้านภาไลย เสร็จแล้ว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่หน้าธรรมาสน์ศิลา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนที่โต๊ะ หน้าอาสน์สงฆ์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ และทรงจุดเทียนที่บัตรเทวดาบนแท่นซึ่งตั้งอยู่
ตรงพระทวารกลาง แล้วเสด็จลงจากพระอุโบสถ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ข้าทูลละอองธุลีพระบาท ผู้สูงอายุฝ่ายหน้า ฝ่ายใน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ชานพระอุโบสถ เสร็จแล้ว
เสด็จพระราชดาเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
เมื่อเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ อาลักษณ์ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อ่านประกาศพระบรมราชโองการ
เฉลิมพระนามสมเด็จพระอริยวงศาตญาณ (วาสน์ วาสโน) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระราชอุปัธยาจารย์ และเฉลิมพระนามสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฒฺฑโน) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร พระราชกรรมวาจาจารย์ เป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายพระสุพรรณบัฏบนพานแว่นฟ้ากลีบบัวประดับมุก และพัดยศหน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้า (วาสน์ วาสโน) ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะ ทรงกราบ เสร็จแล้ว ถวายพระสุพรรณบัฏบนพานแว่นฟ้ากลีบบัวประดับมุก และพัดยศหน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้า (เจริญ สุวฒฺฑโน) ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะ ทรงกราบ เสร็จแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ อาลักษณ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะเจ้าคณะรอง จบแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนสุพรรณบัฏ หิรัญบัฏ พัดยศ ผ้าไตร เครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง และทรงประเคนสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร แด่พระสงฆ์ที่ได้ทรงตั้งสมณศักดิ์ใหม่ ตามลาดับ จากนั้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษณ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการเฉลิมพระนาม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เป็น
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
/พระบาทสมเด็จ …..
– ๓ –
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้าพระมหาสังข์ ใบมะตูม ทรงเจิม พระราชทานพระสุพรรณบัฏ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ และเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศชั้นเจ้าฟ้า
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษณ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนา พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ เป็น เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้าพระมหาสังข์ ใบมะตูม ทรงเจิม พระราชทานสุพรรณบัฏ และเครื่องยศ
พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ ๖๘ รูป ที่จะเจริญพระพุทธมนต์ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร เทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่น
นพปฎลมหาเศวตฉัตร ธูปเทียนบูชาพระพุทธรูป เทวรูปเทวดานพเคราะห์ที่โต๊ะหมู่ จากนั้น ทรงจุดธูปเทียน
เครื่องนมัสการพานทองสองชั้น บูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๙ และพระพุทธรูปประจาพระชนมวาร
รัชกาลที่ ๙ ที่หน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงกราบ ทรงศีล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เมื่อพระสงฆ์
เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทเสกน้าพระพุทธมนต์ ทรงจุดเทียนที่ฝาครอบพระกริ่ง จากนั้น ทรงประเคนครอบพระกริ่ง แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แล้วเสด็จขึ้น
พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราช แล้วเสด็จพระราชดาเนินกลับไปยังพระที่นั่ง
อมรินทรวินิจฉัย เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้ว ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงรับการถวายความเคารพ
ของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๗.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
ไปในการบาเพ็ญพระราชกุศลไถ่ชีวิตโค กับปล่อยนก และพันธุ์สัตว์น้า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,
ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร