วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๘.๐๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นา ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สาเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และโรงเรียนเสนาธิการ ทหารอากาศ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ
ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า การรักษา และสร้างเสริมความมั่นคงของประเทศนั้น จะประสบผลสาเร็จได้ ด้วยการร่วมแรงร่วมใจของทุกคนทุกฝ่าย ที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มกาลังความรู้ความสามารถ ให้งานทุกด้านของชาติดาเนินก้าวหน้าพร้อมกันไป ทุกคนซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยต่าง ๆ ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน จึงจาเป็นต้องเข้ารับการศึกษา อบรมเป็นพิเศษ ในสถาบันการรักษาความมั่นคงระดับสูงของชาติ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ในสรรพวิทยาการเกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงอย่างถูกต้องตรงกัน จนทาให้แต่ละคนสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน ให้ประสานส่งเสริมกับงานของทุกคนทุกฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ ถ้าทุกคนพร้อมใจกันปฏิบัติดังนี้ ด้วยความอุตสาหะเข้มแข็ง ความรอบคอบระมัดระวัง และความสุจริตบริสุทธิ์ใจ โดยมีความมั่นคง
ของประเทศชาติ และผลประโยชน์ของประชาชน เป็นเป้าหมายร่วมกัน ก็หวังได้ว่า ชาติบ้านเมืองของเรา จะดารงมั่นคงอยู่ ด้วยความวัฒนาผาสุกตลอดไป เวลา ๐๗.๓๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงนาข้าราชการ นักเรียนนายร้อย และประชาชน เดิน – วิ่ง “เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ๖๓” ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เวลา ๑๕.๕๖ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จออก ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ ประทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๑๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญบัฏ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง