วันอาทิตย์ ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอาทิตย์  ที่  ๓๐  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๒

 

วันนี้  เวลา  ๑๐.๕๑  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  พลเอก กัมปนาท  รุดดิษฐ์  องคมนตรี  ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญถุงพระราชทาน  และเครื่องอุปโภคบริโภค  ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกระบี่
ณ  โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน  อำเภอเกาะลันตา  จังหวัดกระบี่

อนึ่ง  เมื่อวันเสาร์  ที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๙.๐๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  นายจิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา  องคมนตรี  เป็นผู้แทนพระองค์
ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ  พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์  น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,
ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑  ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ  ณ  พระที่นั่งทรงธรรม  วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร