วันอาทิตย์ ที่ 5 มกราคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๑.๓๓ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอานวยการ โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดาริ ฯ ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียน นายเรือ อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ