วันอาทิตย์ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชส านัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๗.๓๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี
สิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชด าเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายวิญญู อังคณารักษ์
ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.,ภ.ป.ร.๓ และคุณหญิงสุภางค์ อังคณารักษ์ ท.ม.,จ.จ.,ภ.ป.ร.๔. ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๘.๐๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จพระราชด าเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางขวัญจิรา สิวายะวิโรจน์ ณ เมรุด้านใต้วัดเทพศิริน
ทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๔๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเปิดป้ายโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าช้างป่าหลังต้นน้ าภูไท ณ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู
แหล่งน้ าช้างป่าหลังต้นน้ าภูไท และโครงการเร่งด่วน เพื่อเก็บกักน้ าในฤดูฝน ปี ๒๕๖๓ (แก้มลิงคลองมะหาด)
บ้านคลองมะหาด อ าเภอท่าตะเกียบ กับพื้นที่เกษตรแปลงรวมบ้านหนองกระทิง อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
อนึ่ง เมื่อวันเสาร์ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๕๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จพระราชด าเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
สิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี จากศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง
ไปทางถนนจักรีจรัล ผ่านประตูวิเศษไชยศรี เลี้ยวขวาผ่านถนนหน้าพระลาน และถนนราชด าเนินใน ไปทรงจุดเทียน
มหามงคล เพื่อถวายราชสดุดีและน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ณ ที่นั้น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ข้าราชการ และประชาชน
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชด ารัส เพื่อน้อมร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ความว่า
ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มาร่วมในพิธีจุดเทียนมหามงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรม
ราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ
และวันพ่อแห่งชาติ ทั้งได้มาอยู่ในท่ามกลางประชาชนทุกหมู่เหล่า ในวันนี้
/พระบาทสมเด็จ…
– ๒ –
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระราช
อุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน มาตลอด ๗๐ ปีแห่ง
รัชสมัย ดังเป็นที่ประจักษ์ว่า ได้ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศ และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ให้ด าเนิน
ก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมพัฒนาการศึกษา การแพทย์และการสาธารณสุข ตลอดจนการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งได้พระราชทานหลักการด าเนินชีวิตและประพฤติตนปฏิบัติงานไว้
คือเศรษฐกิจพอเพียง ที่ยึดมั่นในทางสายกลาง กระท าการทุกอย่างให้พอเหมาะพอดี โดยอาศัยความมีเหตุผล
เป็นเครื่องพิจารณา อาศัยวิชาความรู้เป็นเครื่องมือปฏิบัติ และอาศัยคุณธรรมความสุจริตเป็นเครื่องก ากับ
ประคับประคอง อันจะท าให้ทุกคนไม่ว่าจะมีฐานะความเป็นอยู่อย่างไร ประกอบอาชีพการงานใด ย่อมมีพื้นฐาน
ชีวิตที่มั่นคง สามารถพัฒนาต่อยอดให้ดีขึ้นเจริญขึ้น และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของโลกได้ ประเทศไทย
จึงด ารงมั่นคงอยู่ด้วยความเข้มแข็ง ให้ชาวไทยตลอดจนผู้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ได้มีชาติบ้านเมืองเป็นเครื่อง
ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นจุดหมายร่วมกัน ในอันที่จะรักษาสิ่งที่ดีงามของชาติไว้ พร้อมทั้งปฏิบัติสร้างสรรค์ความดี
ความเจริญ เพื่อความร่มเย็นเป็นปรกติสุข ความมั่นคงเป็นปึกแผ่น และความเจริญยั่งยืนของประเทศ ประชาชน
ชาวไทยจึงเคารพเทิดทูนพระองค์ในฐานะพ่อแห่งแผ่นดิน และถือเอาวันที่ ๕ ธันวาคม อันเป็นวันคล้ายวันพระบรม
ราชสมภพนั้น เป็นวันพ่อแห่งชาติ และวันชาติไทย ด้วยความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เสมอมา
ขอพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร จงคุ้มครองรักษาประเทศชาติและประชาชนชาวไทย ให้มีความวัฒนาผาสุกตลอดไป
เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ทรงจุด
ธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ทรงกราบ ทรงรับเทียนชนวนจากเจ้าพนักงานพระราชพิธี ทรงจุดเทียนชนวนจากโคมไฟฟ้า แล้ว
ทรงจุดเทียนมหามงคล จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ต่อเทียนที่ทรงถือ เสร็จแล้ว ทรงรับโคมเทียนจากเจ้าพนักงานพิธี ทรงถือโคมเทียน เพื่อน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร่วมกับพระบรม
วงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า เป็นเวลา ๘๙ วินาที แล้วเสด็จพระราชด าเนินไปประทับพระราช
อาส์น ทอดพระเนตรการแสดงจ านวน ๓ ชุด ได้แก่ การแสดงอักษรภาพ พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยอากาศยานไร้คนขับ ประกอบเพลง King
of Kings การแสดงการขับร้องเพลงประสานเสียงโดยเด็กและเยาวชน และการแสดงทางวัฒนธรรมของชุมชน
ชาวไทย เมื่อจบการแสดงแล้ว เสด็จพระราชด าเนินไปถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จลงจากเวที แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชด าเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต