วันอาทิตย์ ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันนี้ เวลา ๑๗.๒๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางสุคนธ์ พรพิรุณ จ.ภ. ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด้จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่ พระภาวนาวชิรญาณ ณ วัดนิคมสามัคคีชัย อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี