วันอาทิตย์ ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชส านัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๑๗.๒๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชด าเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานเพลิงศพ
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ณ พลับพลาอิศริยาภรณ์
เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นพลับพลาอิศริยาภรณ์ทรงทอดผ้าไตร จ านวน ๑๐ ไตร
พระสงฆ์บังสุกุล เสร็จแล้ว ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จากนั้น พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเสด็จขึ้นเมรุ ทรงหยิบกระทงข้าวตอกดอกไม้วางข้างโกศ
และทรงหยิบธูปเทียนดอกไม้จันทน์ทรงจุดไฟที่ชนวนแล้วพระราชทานเพลิง เสร็จแล้ว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา
เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จขึ้นเมรุ ทรงวางธูปเทียนดอกไม้จันทน์ส่วนพระองค์
สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชด าเนินกลับ
เวลา ๑๕.๕๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ ณ วัดพระธาตุบังพวน
อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบ าเพ็ญ
พระราชกุศลออกเมรุ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑ ประธาน
องคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๓.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการเชิญโกศศพ
ไปพระราชทานเพลิงศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑
ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
ไปในการพระราชทานเพลิงจริง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑
ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร
/อนึ่ง …..
– ๒ –
อนึ่ง เมื่อวันเสาร์ ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๕๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทาน
พระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจ าประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่พ้นจากต าแหน่งหน้าที่ ตามล าดับดังนี้
– นายชิโระ ซะโดะชิมะ (Mr. Shiro Sadoshima) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ าประเทศไทย
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่พ้นจากต าแหน่งหน้าที่
– นายโมเซน มุฮัมมะดีย์ (Mr. Mohsen Mohammadi) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
ประจ าประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่พ้นจากต าแหน่งหน้าที่
– นายอุฟเฟอ โวล์ฟเฮชเชิล (Mr. Uffe Wolffhechel) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์ก
ประจ าประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลาในโอกาสที่พ้นจากต าแหน่งหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางซูซี เอ. รุฟ (Mrs. Susie A. Ruff) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้า
ทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
– นางแมรี โจ เอ. แบร์นาร์โด –อารากน (Mrs. Mary Jo A. Bernardo – Aragon) เอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจ าประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลาในโอกาสที่พ้นจาก
ต าแหน่งหน้าที่