วันอาทิตย์ ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๑๗.๑๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่
๙ – ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ สำนักชลประทานที่ ๑ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
อนึ่ง เมื่อวันเสาร์ ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๕๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ
ตามพระราชดำริของโรงเรียนบ้านหนองกันเกรา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน ๘๒ คน มีนักเรียนที่มีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ จึงให้นำผัก
และไข่ไก่ไปรับประทานที่บ้าน พร้อมให้คำแนะนำเรื่องการรับประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่ โครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน มีกิจกรรมเกษตรปลอดภัย เพาะเห็ดนางฟ้า เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์และในบ่อธรรมชาติ และเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี ผลผลิตนำไปประกอบอาหารกลางวัน จำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียน และจำหน่ายให้แก่ชุมชน โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ศูนย์บริการความรู้เรื่องสมุนไพร โดยมีปราชญ์ชาวบ้านมาสอนทำ
ลูกประคบและแชมพูสมุนไพร เจลแอลกอฮอล์ว่านหางจระเข้ และน้ำยาล้างจาน กิจกรรมการสอนวิชาภาษาไทย
ของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เพื่อฝึกอ่านออกเสียง ฝึกกระบวนการคิด และสามารถใช้ภาษาได้ถูกต้อง ส่วนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ วิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ ส่วนวิชาอื่นมีคะแนนเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และสื่อ ๖๐ พรรษา พร้อมทั้งติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียน และประสานกับผู้ปกครองช่วยดูแลเรื่องการอ่าน การเขียน และการทำการบ้าน ส่วนครูก็พัฒนาตนเองด้วยการเข้าอบรม ศึกษาดูงาน และจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ส่วนกิจกรรมฝึกอาชีพ มีการทำพรมเช็ดเท้า ทำดอกไม้จากถุงนมโรงเรียน รวมถึงการแปรรูปอาหาร เช่น ไข่เค็มใบเตยหอม ปลาดุกแดดเดียว มะนาวดอง เป็นต้น ส่วนกิจกรรมชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย โครงการทหารพันธุ์ดี โดยกองทัพภาคที่ ๑ ร่วมกับโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก และชุมชน จัดทำแปลงเกษตรแบบผสมผสานเพื่อผลิตอาหารสำหรับชุมชน โดยใช้พื้นที่ของโรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา อำเภอบ้านนา และโรงเรียนบ้านคลอง ๑๔ อำเภอองครักษ์ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบ นำผลผลิตมาประกอบอาหารกลางวัน และมอบแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนโดยรอบ ส่งผลให้ได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย และทำให้ชุมชนมีความมั่นคงทางด้านอาหาร ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนต่าง ๆ อาทิ โรงเรียนวัดท่าด่าน ทำกิจกรรมส่งเสริมโภชนาการและอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดสันตยาราม

/ทำชากระชายขาว …

– ๒ –

ทำชากระชายขาว เนื่องจากมีฤทธิ์ช่วยยับยั้งไวรัส และสร้างภูมิคุ้มกัน โรงเรียนวัดพราหมณี ทำสายคล้องหน้ากากอนามัยจากลูกปัดหลากสี และย้อมผ้าด้วยสีย้อมผ้าจากดอกสุพรรณิการ์ ดอกไม้ประจำจังหวัด จำหน่ายทางออนไลน์ โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง ทำเครื่องนวดเท้าอัตโนมัติ เพื่อลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และโรงเรียนวัดวังปลาจืด
ทำโครงการยุวเกษตรกรน้อย วังปลาจืด เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ เพื่อนำไปประกอบอาหารกลางวัน สมควรแก่เวลา
จึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงเรียนเตรียมทหาร อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร