วันเสาร์ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๔.๕๕ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนัก จักรีบงกช
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง
และจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ ตำหนักพิมานมาศ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปถวายราชสักการะ
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วงเวียนเทพสตรี
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี