วันเสาร์ ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๗.๒๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.ว. ณ ศาลา ๑๔ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร