วันเสาร์ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๖.๐๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นวันที่ ๒
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระโอวาท ความว่า เมื่อวานนี้ ได้กล่าวแก่บัณฑิต
ในที่ประชุมนี้ว่า บัณฑิตทุกคนเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของประเทศ เพราะจะต้องเป็นกำลังสำคัญ
ในการสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองต่อไป ทุกคนจึงต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
แล้วนำความรู้ไปปฏิบัติและใช้ให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์ทั้งในด้านการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพการงาน และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทุกคนว่า ในการนำความรู้ไปใช้ให้สำเร็จผล
เป็นประโยชน์นั้น จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยสำคัญ ๒ ประการ คือความคิดวิจารณญาณที่ถูกต้อง
กับจิตใจที่ยึดมั่นในคุณธรรมความสุจริต ปัจจัยทั้งสองนี้เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องส่งเสริมกัน เพราะจิตใจที่ยึดมั่น
ในคุณธรรม จะคอยกำกับประคับประคองบุคคลให้มีความคิดวิจารณญาณที่ถูกต้อง สามารถพิจารณาตัดสินใจ
ได้ตามเหตุตามผล ว่าควรนำความรู้ไปใช้อย่างไรจึงจะบังเกิดผลเป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงแท้จริง
จึงขอให้บัณฑิตทุกคนหมั่นฝึกฝนความคิดวิจารณญาณให้เฉียบฉลาด และอบรมจิตใจให้ยึดมั่นในคุณธรรม
อยู่เสมอ พร้อมทั้งน้อมนำพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ว่า “ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” มายึดถือเป็นหลัก
ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานตลอดไป