วันเสาร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๕.๓๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว พระลานพระราชวังดุสิต เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปในพิธีสวนสนาม ถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร – ตารวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และวันกองทัพไทย ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร ตาบลปากเพรียว อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
เมื่อเสด็จพระราชดาเนินถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร
พันเอก จิราวัฒน์ นาคะรัตน์ รองผู้บังคับการโรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า นายทหารราชองครักษ์
กราบบังคมทูลถวายรายงาน โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายธีระศาสตร์ มงคลภัทรสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระบุรี พลตรี คณธัช มากท้วม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๘ และ พลตารวจโท อาพล บัวรับพร ผู้บัญชาการตารวจภูธรภาค ๑ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพ จากกองทหารเกียรติยศ ต่อจากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เมื่อเสด็จพระราชดาเนินถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงกราบ แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังอาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร แล้วเสด็จเข้าห้องประทับรับรอง ทรงลงพระปรมาภิไธย ทรงลงพระนามาภิไธย และทรงลงพระนามในสมุดเยี่ยม จากนั้น เสด็จพระราชดาเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง (เปิดประทุน) ไปยังลานสวนสนาม ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร ณ ที่นั้น พลโท ธรรมนูญ วิถี ผู้บังคับกองผสม กราบบังคมทูลถวายรายงาน และกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดาเนิน ทรงตรวจพลสวนสนาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงยืนบนรถยนต์พระที่นั่ง (เปิดประทุน) ทรงตรวจพลสวนสนาม จากกองทหาร ๓ เหล่าทัพ และสานักงานตารวจแห่งชาติ ซึ่งนาเสด็จพระราชดาเนินโดยรถราชองครักษ์ในพระองค์ ฯ เชิญธงชัยราชกระบี่ยุทธ และธงชัยพระครุฑพ่าห์ โดยมีรถผู้บังคับกองผสมและรถนายทหารชั้นผู้ใหญ่ตามเสด็จ เมื่อทรงตรวจพลสวนสนามเสร็จสิ้น เสด็จขึ้นพลับพลาที่ประทับ พระที่นั่งชุมสาย ประทับพระราชอาสน์ ทรงรับสูจิบัตร จากนั้น พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายดอกไม้ธูปเทียนแพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกราบบังคมทูลถวายรายงานความเป็นมาของการจัดพิธีสวนสนาม และถวายสัตย์ปฏิญาณ ฯ กล่าวคาถวายพระพรชัยมงคล และนากาลังพลสวนสนาม ทหาร – ตารวจ กล่าวคาปฏิญาณตน เมื่อกล่าวจบ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงสลุตเฉลิมพระเกียรติ เหล่าทัพละ ๒๑ นัด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงยืนรับการถวายความเคารพ
/ ในโอกาสนี้ …
– ๒ –
ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดารัส ความว่า ประเทศชาติ จะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่า พร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกัน คือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติ ข้าพเจ้าจึงยินดีมาก ที่ได้เห็นความพร้อมเพรียง ของทหารและตารวจในวันนี้ ทั้งได้ฟังคาปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีและเจตนาอันแน่วแน่ ที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชน ขอให้นายทหารนายตารวจทุกคน รักษาคาปฏิญาณที่ได้ให้ไว้อย่างเคร่งครัด แล้วตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรง เข้มแข็ง และเสียสละ พร้อมทั้งหมั่นศึกษา ฝึกฝนตนเอง ให้มีความ จัดเจนคล่องแคล่วในหน้าที่ และในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นฝ่ายอื่นอยู่เสมอ ทุกคนทุกฝ่ายจะได้สามารถร่วมมือร่วมใจกัน สร้างสรรค์ความวัฒนาผาสุกให้แก่ประชาชนและประเทศชาติได้ ตามอุดมคติที่ตั้งมั่นไว้ตลอดไป
ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทอดพระเนตรกาลังสวนสนามภาคอากาศ ประกอบด้วย หมู่บินปล่อยควันสีรูปธงชาติ เฮลิคอปเตอร์บินผ่าน ๒ หมู่บิน และเครื่องบินรบบินผ่าน ๒ หมู่บิน ทรงยืนรับการถวายความเคารพจากกองพันสวนสนาม ประกอบด้วย กรมเดินเท้าสวนสนาม กรมวิ่งสวนสนาม กองพันทหารม้ารักษาพระองค์ และกรมยานยนต์ เสร็จแล้ว เสด็จลง
จากพระที่นั่งชุมสาย ประทับรถยนต์พระที่นั่ง (เปิดประทุน) เสด็จพระราชดาเนินไปยังอาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร ทรงรับการถวายความเคารพ จากกองทหารเกียรติยศ แล้วประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
เวลา ๑๗.๓๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี
สิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานน้าหลวงอาบศพ หม่อมประพาล จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ม.ว.ม.,ป.ช.,ท.จ.ว. และทรงวางพวงมาลาหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และ พวงมาลาส่วนพระองค์ ที่หน้าโกศศพ ณ ศาลา ๑ วัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๐.๑๑ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานพิธีตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ ณ วัดศรีเกษตราราม อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์ อาเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากสวนสนประดิพัทธ์ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงเรียนนายสิบทหารบก อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดาเนินโครงการตามพระราชดาริของโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน อาเภอ
/ ปราณบุรี …
– ๓ –
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนทั้งชาวไทย และชาวเมียนมา จานวน ๑๐๕ คน ที่ผ่านมา มีหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมสนองพระราชดาริเพื่อพัฒนาโรงเรียน ให้พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน และพัฒนานักเรียนให้มีทักษะที่หลากหลาย อาทิ การแก้ปัญหาเรื่องน้า อุปโภคบริโภค และทาการเกษตร มีกรมชลประทาน และสานักงาน กปร. ก่อสร้างอาคารโรงสูบน้า พร้อมเครื่อง
สูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ก่อสร้างถังพักน้ากับระบบท่อส่งน้า เพื่อให้มีน้าอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปี โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ามาจัดทาห้องสมุดให้มีหนังสือครบทุกหมวดหมู่ และจัดตารางเรียน ให้นักเรียนเข้าไปใช้ห้องสมุด รวมทั้งจัดกิจกรรมเล่านิทานและข่าวหน้าเสาธง ด้านการเรียนการสอนชั้นอนุบาล มีการนาผลไม้ชนิดต่าง ๆ มาให้นักเรียนเรียนรู้รสชาติของผลไม้แต่ละชนิด และให้ลองนาผลไม้มาทาสลัด ด้านกิจกรรมการฝึกอาชีพ มีนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี มาสอนทางานหัตถศิลป์จากกระป๋องอะลูมิเนียม สบู่สับปะรดและฟักข้าว เน้นการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นและวัสดุที่หาง่าย ทาให้มีรายได้ระหว่างเรียน และต่อยอดนาไปประกอบอาชีพ นอกจากนี้ ยังมีกรมส่งเสริมการเกษตร สอนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบ ในท้องถิ่นให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าวังหิน เช่น สับปะรดกวน กล้วยฉาบ และน้าพริกเผาเสริมโปรตีน ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีผลผลิตเนื้อสัตว์ไม่เพียงพอ จึงต้องเลี้ยงสัตว์เพิ่มเติม ซึ่งได้ขยายผลไปสู่ชุมชน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ รวมทั้งพัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้แก่สถานศึกษาอื่น และผู้ที่สนใจ แบ่งเป็นสถานีการเรียนรู้ ๗ สถานี เช่น สถานีการเลี้ยงไก่ไข่ และสถานีปุ๋ยหมักชีวภาพ ทั้งนี้ กิจกรรมสหกรณ์ของโรงเรียน ฯ ยังได้รับรางวัลที่ ๑ ประเภทการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมของสหกรณ์นักเรียน ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕๖๑ ด้วย ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมควรแก่เวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับกรุงเทพมหานคร