วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๔.๔๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกศโมลี
“พระพุทธราชไมตรีศรีสัมพันธ์” ณ กระทรวงการต่างประเทศ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๕ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์
อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดปราจีนบุรี ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ครั้นเสด็จถึง ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดปราจีนบุรี
ที่โปรดให้ไปตรวจรักษาโรคทั่วไปและด้านทันตกรรมแก่ประชาชน โดยร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีประชาชน
มารับการรักษา จำนวน ๒๕๓ คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ โรคระบบทางเดินหายใจ
และโรคระบบทางเดินอาหาร โดยในวันนี้ โปรดให้นักศึกษาคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมปฏิบัติงานด้วย นอกจากนี้ มีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงมาขอ
รับบริการปรึกษาปัญหาสุขภาพของสัตว์เลี้ยง พร้อมรับยาและวิตามินบำรุง จากหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์
และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๓๘ คน ในการนี้ ทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้า จำนวน ๔ คน ซึ่งป่วยด้วย
โรคข้ออักเสบในเด็ก โรคแพ้ภูมิตนเองและไตวายเรื้อรัง โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ชนิดแมสเซลล์และโรคถุงน้ำในไต
และตับแต่กำเนิด ทำให้เกิดไตวายและตับแข็ง โดยทรงมีพระวินิจฉัยในการรักษาและโปรดให้ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จากนั้น พระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ อนุกรรมการแก่ผู้แทนกรรมการและ
อนุกรรมการ จำนวน ๓๗ คน พระราชทานเข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มพระนามาภิไธย สว. และโล่
แก่อาสาสมัคร จำนวน ๑๑๒ คน ในโอกาสนี้ พระราชทานพระดำรัสแก่สมาชิก พอ.สว. จังหวัดปราจีนบุรี
เกี่ยวกับการนำนักศึกษามาร่วมปฏิบัติงาน สมควรแก่เวลาจึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จกลับ
ที่ประทับแรม