วันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๕.๐๘ น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ และท่านผู้หญิงนราวดี ชัยเฉนียน กรรมการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ นำ ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ตามลำดับดังนี้
– นางสาวมธุริน ลีละเศรษฐกุล ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๔
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Linguistics) จากมหาวิทยาลัย
เพนซิลเวเนียสเตต (The Pennsylvania State University) สหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองพระบาท
กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
– นายนิพล แจ่มจำรัส ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๕
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์ (Physics) จากอิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน
(Imperial College London) สหราชอาณาจักร เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
– นายนวิน อักษรทอง ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๖๑
เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาคณิตศาสตร์ (Mathematics) ณ มหาวิทยาลัยรัทเกอร์ส มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวเจอร์ซีย์ (Rutgers University,
The State University of New Jersey) สหรัฐอเมริกา ในโอกาสนี้ นายกิติศักดิ์ และนางประณีต อักษรทอง
ผู้เป็นบิดาและมารดา ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– นายปิยะวัฒน์ ธรรมกุลางกูร ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๖๒ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาการจัดการศิลปะ (Creative and Cultural Entrepreneurship) ณ สถาบันประกอบการด้านการสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
โกล์ดสมิทธิ์ มหาวิทยาลัยลอนดอน (Institute for Creative and Cultural Entrepreneur, Goldsmiths, University of London) สหราชอาณาจักร ในโอกาสนี้ นางสิริมา ธรรมกุลางกูร ผู้เป็นมารดา
ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,
ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร