วันเสาร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๓.๕๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติ เวสสันดรชาดก และทรงเป็นประธานกัณฑ์เทศน์มหาชาติ ในงานเทศมหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ “กัณฑ์มหาราช ๖๙ พระคาถา” ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๕๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และคณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ ครูอาวุโสประจำปี ๒๕๖๐ เฝ้า รับประทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตร กับเงินช่วยเหลือ และครูอาวุโส เฝ้า รับประทานเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตร เป็นวันที่ ๒
ในโอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประทานพระดำรัส ความว่า
ครูอาวุโสในที่นี้ คือแบบอย่างอันประเสริฐของครูที่แท้จริง ผู้ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติที่ครูอาวุโสได้รับในฐานะครูอาวุโส เป็นทั้งเกียรติและการยกย่องในคุณความดีที่ครูอาวุโส ได้ปฏิบัติบำเพ็ญไว้ให้แก่สังคม คือการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศชาติ ด้วยความเมตตากรุณาและความทุ่มเทเสียสละ มาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน หวังว่าครูอาวุโสจะได้ภูมิใจ และบำเพ็ญคุณธรรมความดีของครูต่อไป ให้เป็นแบบฉบับของผู้มารับช่วงหน้าที่ต่อจากครูอาวุโส เพื่อรักษาสถาบัน
อันทรงเกียรติของครูไว้ ให้คงคุณค่าอยู่ในบ้านเมืองไทยตลอดไป