วันเสาร์ ที่ 27 กรกฏาคม พ.ศ. 2562

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันเสาร์  ที่  ๒๗  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๒

 

วันนี้  เวลา ๑๕.๑๙  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดอาคาร “ภูมิสิริมังคลานุสรณ์” และทอดพระเนตรนิทรรศการ “ธ คู่ฟ้า ภูมิสิริมังคลานุสรณ์” ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงอาคาร “ภูมิสิริมังคลานุสรณ์” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พร้อมด้วยนายแผน  วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะกรรมการสภากาชาดไทย  จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  เสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงานจัดสร้างอาคาร ฯ เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคาร “ภูมิสิริมังคลานุสรณ์” ต่อจากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้
หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี  วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ ประธานคณะกรรมการจัดหาทุน ฯ กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณ และผู้บริจาคเงินสมทบทุนในการก่อสร้างอาคาร ฯ เฝ้าทูลละออง

ธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก จากนั้น เสด็จเข้าภายในอาคาร ฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ
“ธ คู่ฟ้า ภูมิสิริมังคลานุสรณ์” บริเวณชั้น ๑ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

อาคาร “ภูมิสิริมังคลานุสรณ์” เป็นอาคารรักษาพยาบาลรวมและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
ที่สามารถรองรับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและทันสมัย เพื่อให้ประชาชนทุกระดับได้รับบริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ
สร้างขึ้นเพื่อเป็นมงคลอนุสรณ์แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่ออาคารว่า “ภูมิสิริมังคลานุสรณ์” มีความหมายว่า “อนุสรณ์ที่เป็นมงคลของสองพระองค์” และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคาร “ภูมิสิริมังคลานุสรณ์”  เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓  ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษร
พระปรมาภิไธย ภปร. และอักษรพระนามาภิไธย สก. ประดิษฐานบนอาคารดังกล่าวด้วย

เวลา  ๑๘.๔๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้

 

 

/- นายธนินท์ …

 

 

 

 

 

– ๒ –

 

– นายธนินท์  เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อทรงใช้สอย
ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และสมทบทุน
มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) กับน้อมเกล้า
น้อมกระหม่อมถวาย “ศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา” ในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ในโอกาสนี้
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

– นายเจริญ และคุณหญิงวรรณา  สิริวัฒนภักดี พร้อมด้วยครอบครัว เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และสมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ในโอกาสนี้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

–  นางเอมอร  ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการ บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด และคณะ

ผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

–  นายแพทย์ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถ  นายพุฒิพงศ์  ปราสาททองโอสถ และแพทย์หญิง

ปรมาภรณ์  ปราสาททองโอสถ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

–  นายวุฒา  ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด พร้อมด้วยครอบครัว

และคณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อทรงใช้สอย
ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และเนื่องในโอกาส
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

–  นางนวลพรรณ  ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทย

ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กับคณะธนาคาร

กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

–  นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ

และคณะผู้บริหารบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

–  นายสารัชถ์  รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์

จำกัด (มหาชน) และครอบครัว เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อม

ถวายเงิน เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ในโอกาสนี้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

 

/-  นายประจักษ์ …

 

 

– ๓ –

 

–  นายประจักษ์  ตั้งคารวคุณ ประธานที่ปรึกษากลุ่มทีโอเอ และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในโอกาสนี้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

–  นายเอนก  พนาอภิชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
และคณะผู้บริหารกลุ่มอินทัช เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สื่อสารผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาล

–  นายนินนาท  ไชยธีรภิญโญ  ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
นำ คณะผู้บริหารจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น และบริษัท โตโยต้า ประเทศไทย จำกัด เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย กับน้อมเกล้า
น้อมกระหม่อมถวายรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย พร้อมทั้ง เรือกำจัดขยะ เพื่อสนับสนุน
ภารกิจในโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.

–  พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์
และคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ กับคณะกรรมการจัดการแข่งขันวิ่งการกุศล “เขาใหญ่ มาราธอน ๒๕๖๑” เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

–  นายวิชิต  สุรพงษ์ชัย นายกกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และนายประสงค์

พูนธเนศ ประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) นำ คณะผู้ให้การสนับสนุนจัดกิจกรรม
วิ่งและปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

–  พันตรี ปานสรวง  ชุมสาย ณ อยุธยา นายกสมาคมราชกรีฑาสโมสร และคณะกรรมการ

กับเจ้าหน้าที่สมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากกิจการของสมาคม ฯ

โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

–  ศาสตราจารย์พิเศษ ทศพร  ศิริสัมพันธ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้บริหาร กับเจ้าหน้าที่สมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงินรายได้จากการจัดงาน เดิน – วิ่ง มินิมาราธอน งานคืนสู่เหย้า และงานกอล์ฟการกุศล โดยเสด็จ
พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ “สนตอ. ใต้ร่มพระบารมี รัชกาลที่ ๙”

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๕๓ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงาน “ทันตมหิดล ร่วมใจ
เทิดไท้องค์ราชัน” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท  รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการ
พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑   ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร