วันเสาร์ ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์สงคราม เหลืองทองคำ
ประธานกรรมการแผนกสัตวแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์สมชัย พงศ์จรรยากุล
กรรมการและเลขานุการ นำ นางสาววรญาณี ธรรมธร ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
แผนกสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก สาขาวิชาโรคปลาและชีววิทยาปลา ณ มหาวิทยาลัยลุดวิก แมกซิมิเลียน สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี ต่อจากนั้น
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายมิโนรุ ฮาราดะ ประธานสมาคมโซคางักไก (Soka Gakkai) และ
ประธานคณะที่ปรึกษามหาวิทยาลัยโซคา ประเทศญี่ปุ่น และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูล
เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสมาคมโซคางักไก (Soka Gakkai) มหาวิทยาลัยโซคา สมาคมดนตรี
มินออน (Min on) ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย
เวลา ๑๕.๑๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดนิทรรศการศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต”
ในโอกาสฉลองครบรอบ ๕๐ ปี กลุ่มบริษัทโตชิบา – ไทย ณ ศูนย์สรรพสินค้าไอคอนสยาม เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๖.๓๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ พีจี ๑ เสด็จพระราชดำเนินเยือน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน – ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวจีน จะถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ รัฐมิตราภรณ์ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเฉลิมฉลอง
ครบ ๗๐ ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ มหาศาลาประชาชน ทั้งนี้ เครื่องอิสริยาภรณ์ดังกล่าว
เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ฝ่ายจีนจะมอบให้ชาวต่างประเทศที่สร้างคุณูปการสำคัญในการส่งเสริมมิตรภาพ
และความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทรงเป็นบุคคลสำคัญต่างประเทศในจำนวน ๖ คน ซึ่งในครั้งนี้
ประกอบด้วยบุคคลสำคัญระดับผู้นำและอดีตผู้นำรัฐบาล องค์กร และนักการศึกษา ที่ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์
ดังกล่าว โอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จะทอดพระเนตรนิทรรศการความสำเร็จของสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ ๗๐ ปี ณ ศูนย์นิทรรศการ
กรุงปักกิ่ง อีกทั้ง จะทรงร่วมพิธีเฉลิมฉลองงานวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน และทอดพระเนตร
การสวนสนามของกองทัพบกปลดปล่อยประชาชนจีน และการเดินขบวนของฝ่ายพลเรือน ณ จัตุรัสเทียนอันเหมิน
/เวลา ๑๕.๕๖ น. …
– ๒ –
เวลา ๑๕.๕๖ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนัก จักรีบงกช อำเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปทรงเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา สาขาแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล ๗ วัน พระราชทานศพ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ ป.จ.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,
ภ.ป.ร.๒ ณ ศาลาร้อยปี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร