วันเสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๔.๓๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร
ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศาลหลักเมืองพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์
เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะข้าราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ ต่อจากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง
นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมข้าราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
รับเสด็จ จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงรับเทียนชนวน
จากเจ้าพนักงานพระราชพิธี ทรงจุดเทียนชนวนที่โคมไฟฟ้า แล้วพระราชทานเทียนชนวนที่ทรงจุดแก่ นายไพบูลย์
โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นำไปสักการะพระพุทธจอมไตร ณ วัดจอมไตร ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอ
นาโยง จังหวัดตรัง เพื่อเป็นพุทธบูชา เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลหลักเมืองพัทลุง ตำบลท่ามิหรำ
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงศาลหลักเมืองพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พลเอก อนุพงษ์
เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคณะข้าราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ แล้วเสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชา
พระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล เสร็จแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และนางปราณี รัตนประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตร และหนังสือที่ระลึก ต่อจากนั้น พลเอก อนุพงษ์
เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ และความเป็นมา
ของศาลหลักเมืองพัทลุง จากนั้น ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นยันต์ ทรงม้วนแผ่นยันต์ แล้วสวมแหวนนพรัตน์
ที่ม้วนยันต์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ จากนั้น พระราชทานแผ่นยันต์ที่จะบรรจุหัวเม็ดทรงมัณฑ์ คืนเจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญไปยังศาลหลักเมือง แล้วเสด็จออกจาก
พลับพลาพิธี ไปยังศาลหลักเมืองพัทลุง ทรงบรรจุแผ่นยันต์ที่หัวเม็ดทรงมัณฑ์ ทรงสวมยอดหัวเม็ดทรงมัณฑ์
ที่ยอดเสาศาลหลักเมือง พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะ ศาลหลักเมืองพัทลุง ทรงกราบ จากนั้น ทรงพระดำเนินไปทรงปลูกต้นพะยอม เสด็จเข้าพลับพลาพิธี
ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ประทับพระราชอาสน์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสร็จแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณในการบูรณะซ่อมแซมศาลหลักเมืองพัทลุง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
/รับพระราชทาน…
– ๒ –

รับพระราชทานของที่ระลึก จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์
เสร็จแล้ว เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณด้านหน้าศาลหลักเมืองพัทลุง แล้วประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
ซึ่งมีพระสงฆ์ และราษฎรจากอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดพัทลุง และจากพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยต่างพร้อมใจกัน
ใส่เสื้อสีเหลือง เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินผ่าน ราษฎรต่างพร้อมใจเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ถวายพระพรอย่างกึกก้อง และโบกธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย วปร. และธงพระนามาภิไธย สท. รวมถึงเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมฉายาลักษณ์
ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี มาชูขึ้นเหนือศีรษะ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถานบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งนำสิ่งของที่ตั้งใจประดิษฐ์มาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย กับทั้งยังได้ร่วมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินี ทรงแย้มพระสรวล โบกพระหัตถ์ ทรงพระอักษรพระราชทานลายพระราชหัตถ์บนพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อราษฎรนำกลับไปบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว กับมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎร
อย่างใกล้ชิด ตลอดเส้นทางกว่าหนึ่งกิโลเมตรที่ราษฎรมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ สมควรแก่เวลา
จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานตรัง ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
บริเวณลานจอดเครื่องบินพระที่นั่ง สมควรแก่เวลา จึงประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยัง
ท่าอากาศยานทหารดอนเมือง จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อเวลา ๒๒.๕๙ น.
ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงร่วมกับโรงพยาบาลพัทลุง โรงพยาบาลควนขนุน และหน่วยแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง มาให้การดูแลราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
รับเสด็จ กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ ถูกสุขอนามัย พระราชทานเลี้ยงแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ เพราะแต่ละคนตั้งใจมาจองพื้นที่ตั้งแต่เที่ยง เพื่อรอชมพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศาลหลักเมืองพัทลุงในวันนี้ (วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)
นับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินมาจังหวัดพัทลุงเป็นครั้งแรก ตั้งแต่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้น
ครองสิริราชสมบัติ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
จังหวัดพัทลุงเป็นเมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน แม้จะเคยมีหลักเมือง
เป็นศูนย์กลางของเมืองมาก่อน แต่เนื่องจากมีการย้ายที่ตั้งหลายครั้ง ทำให้หลักฐานเกี่ยวกับหลักเมืองไม่ชัดเจน
แม้จะมีร่องรอยอยู่บ้าง เช่น โคกบางแก้ว เมืองเก่าชัยบุรี และเมืองเก่าบ้านลำปำ ซึ่งชำรุดผุพังไปตามกาล หลังจากย้ายเมืองพัทลุงไปตั้งที่อื่นในแต่ละครั้ง ครั้งสุดท้ายเมื่อพุทธศักราช ๒๔๖๖ ย้ายมาอยู่ที่ตำบล
คูหาสวรรค์ ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งเมืองพัทลุงในปัจจุบัน ก็ยังไม่มีการสร้างศาลหลักเมืองแต่อย่างใด ต่อมา
เมื่อพุทธศักราช ๒๕๕๓ ชาวพัทลุงและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อสมทบทุนการก่อสร้าง

/ ศาลหลักเมือง …
– ๓ –

ศาลหลักเมืองพัทลุงขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี ณ บริเวณวัดควนปรง
หมู่ที่ ๒ ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีทำเลเหมาะสม อยู่บริเวณเนินสูง สวยงาม เส้นทางคมนาคมสะดวก และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในอดีต
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๒๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงาน “คอมมาร์ต
เอกซ์ตรีม ๒๐๒๐” (Commart X – treme) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร