วันเสาร์ ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๗.๓๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปในการประชุมสามัญประจาปี ๒๕๖๓ คณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ณ ตึกมหิดลบาเพ็ญ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร