วันเสาร์ ที่ 7 กันยายน 2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๐๕.๓๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่
ทีจี ๙๗๑ กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิส ถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จังหวัดสมุทรปราการ
เวลา ๑๕.๑๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์
ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอำพล เสนาณรงค์ ประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล และกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์ นำ ผู้ได้รับพระราชทานทุน ไปศึกษาต่อ
ที่สำเร็จการศึกษาและเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว และผู้ได้รับพระราชทานทุนไปศึกษาต่อ เฝ้าทูลละออง
พระบาท ตามลำดับดังนี้
– นางสาวพรรณทิศา ลิ้มแหลมทอง ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
แผนกเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๖ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) ณ วิทยาลัยอิมพิเรียล (Imperial College) สหราชอาณาจักร
เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
– นายปฐวี พวงจิตร ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์
ประจำปี ๒๕๖๒ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (Agricultural and Resource Economics)
ณ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส (University of California, Davis) สหรัฐอเมริกา
เวลา ๑๕.๕๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นวันที่ ๑
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระโอวาท ความว่า บัณฑิตทั้งหลายถือได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ในวิชาการสูง ด้วยได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย วิชาความรู้เหล่านั้น เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการสร้างตัวสร้างฐานะเพื่อประโยชน์ยั่งยืนของแต่ละคน ตลอดจนสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ส่วนรวมและประเทศชาติ ทุกคนจึงจำเป็นต้องขวนขวายเพิ่มพูนวิชาความรู้อยู่เสมอ เพื่อให้สามารถก้าวทันวิทยาการใหม่ ๆ
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ ทั้งประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ข้อสำคัญ ไม่ว่าแต่ละคนจะนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพการงานใดก็ตาม
ควรจะได้มุ่งประโยชน์ส่วนรวมให้ยิ่งไปกว่าประโยชน์ส่วนตน สมดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์

/เป็นกิจที่หนึ่ง…

– ๒ –

เป็นกิจที่หนึ่ง” ถ้าทำได้ดังนี้ บัณฑิตก็จะเป็นผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์แท้จริง สมกับที่มีวิชาความรู้สูง
เวลา ๑๐.๑๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ หอประชุม
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และหอประชุมโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ (เตาไห) อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร