วันจันทร์ ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๑๐.๓๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร จากพระที่นั่ง
อัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ พระที่นั่ง
อมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง
ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
เมื่อเสด็จเข้าท้องพระโรงหน้าพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน
เงินแก่ข้าราชการผู้ทาหน้าที่โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์ แล้วเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราช เสร็จแล้ว เสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูป เทวรูปเทวดานพเคราะห์ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้น บูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๙ และพระพุทธรูปประจาพระชนมวาร รัชกาลที่ ๙ ที่หน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร พระสงฆ์ถวายพรพระ
จบแล้ว ทรงประเคนภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก สารับภัตตาหารนอกนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์
ทรงประเคน และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ประเคนพระสงฆ์รูปต่อไป ตามลาดับ เมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปัก
ที่จงกลธรรมาสน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม จากนั้น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายศีล และถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษ กัณฑ์ ๑ จบแล้ว พระสงฆ์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมกัณฑ์เทศน์แด่สมเด็จ
พระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และทรงประเคนจตุปัจจัย
แด่สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง และพระราชาคณะ จนครบ ๖๘ รูป ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกราบที่หน้า
เครื่องนมัสการหน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร แล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ประทับรถยนต์ พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
เวลา ๑๗.๔๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลาดับ ดังนี้
– นายอับดุลเลาะห์ ญุมอะห์ อับดุลเลาะห์ อัลชัรฮาน (Mr. Abdullah Jomaa Abdullah AlSharhan) เอกอัครราชทูตรัฐคูเวตประจาประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาส
พ้นจากตาแหน่งหน้าที่
/- นายอีโว…..
– ๒ –
– นายอีโว ซีเบอร์ (Mr. Ivo Sieber) เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิส ประจาประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสพ้นจากตาแหน่งหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางกราซีตา โตเลนตีโน (Mrs. Gracita Tolentino) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ
ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
– นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา นา ผู้พิพากษาประจาศาลยุติธรรม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ในโอกาสนี้ นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม และนายเชวง ชูศิริ
เลขาธิการประธานศาลฎีกา ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
– นายเข็มชัย ชุติวงศ์ อัยการสูงสุด นา อัยการประจากอง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางนิภา ยิ้มฉาย รองอัยการสูงสุด นายวิเชียร สุดรุ่ง อธิบดีอัยการ สานักงานคณะกรรมการอัยการ และนายศักดา ช่วงรังษี เลขานุการอัยการสูงสุด ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๔๒ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงเปิดนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปาธร
ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดาเนิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร