วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๔.๕๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะรัฐมนตรี พร้อมคู่สมรส สมาชิกผู้แทนราษฎร ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองและผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมคู่สมรส คณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พร้อมคู่สมรส คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ คณะตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุด พร้อมคู่สมรส คณะผู้บัญชาการเหล่าทัพ พร้อมคู่สมรส หัวหน้าส่วนราชการ
ข้าราชการ คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัย โรงเรียน สมาคม มูลนิธิ ฯ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินและสิ่งของ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๒.๕๑ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จ
โดยรถยนต์ที่นั่ง จากพระตำหนัก จักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปทรงวางศิลาฤกษ์
พระมหาเจดีย์หินศิลาแลง และทรงหล่อพระวิสุทธิเทพ สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน ณ วัดพุทธโมกพลาราม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร