วันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๗.๒๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรง
ฤดูฝน เป็นเครื่องทรงฤดูหนาวถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง
เมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปด้านหลังฐานชุกชี ขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงกราบ ทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงหยิบพระมหาสังข์ประจำพระองค์พระพุทธมหามณี
รัตนปฏิมากร ทรงสรงพระสุคนธ์ที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงรับพระมหาสังข์ทักษิณาวรรตจากเจ้าพนักงาน ทรงสรงพระสุคนธ์ที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงรับ
ผ้าขาวจากเจ้าพนักงาน ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เสร็จแล้ว ทรงรับมงกุฎประจำฤดูหนาวจาก
เจ้าพนักงาน ทรงสวมถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงกราบ แล้วเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาสน์ ที่จัดไว้ข้างฐานชุกชี ทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วนั้น
ชุบพระสุคนธ์ในโถแก้ว แล้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำ เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปที่ฐานชุกชี
ทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกชี ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่ง และเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณี
รัตนปฏิมากร จากนั้น ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และพระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ จากนั้น สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ เสร็จแล้ว
เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระมหาสังข์เพชรน้อยเข้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระมหาสังข์เพชรน้อย แล้วสรงที่พระเศียร จากนั้น พระราชทานน้ำพระมหาสังข์เพชรน้อยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา แล้วพระราชทานน้ำสังข์นครแก่พระราชวงศ์ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท จากนั้น ทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์แก่ข้าราชการที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทภายในพระอุโบสถ พราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนครบ ๓ รอบ และเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงศีล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายศีล จากนั้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปยังมณฑลพิธีบวงสรวงสังเวย เพื่อเททองหล่อเหรียญพระพุทธบุษยรัตนจักรพรรดิพิมลมณีมัย ทรงจุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย และทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องบวงสรวงสังเวย ทรงตั้ง
พระราชสัตยาธิษฐาน ขอถวายเครื่องสักการะ ทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย แล้วเสด็จ
พระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีเททอง ทรงหย่อนแผ่นทอง นาก เงิน ลงในช้อนที่เจ้าพนักงานพระราชพิธี
ถือถวาย ทรงเทแผ่นทอง นาก เงิน ลงในเบ้า ทรงถือสายสูตร เททองหล่อเหรียญพระพุทธบุษยรัตนจักรพรรดิพิมลมณีมัย แล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์

/ทรงหลั่งทักษิโณทก …

– ๒ –

ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ ทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์สรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
เวลา ๐๙.๔๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ อาคารกีฬา ๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตทั้งหลายเมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญา มีความรู้ความสามารถ
พร้อมแล้ว ก็คงจะได้ออกไปประกอบกิจการงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ การประกอบอาชีพการงานนั้น ถือได้ว่า
เป็นสิ่งใหม่ สถานการณ์ใหม่ ที่แตกต่างจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยอยู่มาก จำเป็นที่แต่ละคนจะต้องเรียนรู้
และปรับตัวให้เข้ากับชีวิตการทำงานให้ได้ ด้วยเหตุนี้ บัณฑิตไม่ว่าจะออกไปประกอบอาชีพการงานใด ในหน่วยงาน
หรือองค์กรใดก็ตาม จึงควรจะได้เปิดใจให้กว้าง และทำตัวให้พร้อม ที่จะเรียนรู้งานที่ได้ปฏิบัติ ทั้งในส่วนที่ตนรับผิดชอบและส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้วยการศึกษาสังเกตด้วยตนเองและเรียนรู้จากผู้อื่น พร้อมกันนั้น ก็ผูกมิตรไมตรี
กับผู้ที่ทำงานร่วมกัน ด้วยความมีน้ำใจและจริงใจ ตลอดจนศึกษาเรียนรู้กฎระเบียบของหน่วยงานให้เข้าใจอย่างถูกต้อง แล้วปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด จึงขอฝากสิ่งที่พูดนี้ให้บัณฑิตนำไปพิจารณาเป็นแนวทางปฏิบัติ ในโอกาส
ที่แต่ละคนจะได้เริ่มต้นชีวิตการทำงาน เพื่อความสุข ความสำเร็จ และความเจริญก้าวหน้าต่อไป
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๑๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ ๑๖๐ (๓/๒๕๖๒) ณ ตึกมหิดลบำเพ็ญ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร